Acta final de resultats procés selectiu borsa bidell - Exp 64/2024

Divendres, 19 d'abril de 2024 a les 09:50

Ja pots consultar l'acta final de resultats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de bidell - Exp 64/2024

Recordeu que d'acord amb les bases del procés selectiu:

"12.2. Documentació a presentar
a)La persona o persones aspirants que hagin superat el procés selectiu, hauran de presentar al Departament de Recursos Humans de la Corporació, en el termini de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de l’exposició de la llista de persones aprovades al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i sense requeriment previ, el DNI, els documents originals acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits per a prendre part del procés selectiu, així com dels mèrits al·legats.
Si la documentació ja l’ha aportat a aquest Ajuntament en un altre moment, caldrà que l’interessat indiqui mitjançant correu electrònic a recursoshumans@caldesdemontbui.cat, en el termini de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de l’exposició de la llista de persones aprovades al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i sense requeriment previ,en quin moment va presentar els referenciats documents.
En cas de documentació que hagi estat comprovada per mitjans electrònics no caldrà que aporti els originals.
En el cas que l’Ajuntament no pugui obtenir alguna dada podrà demanar a l’interessat que aporti la documentació.
Si l’aspirant no està d’acord en què l’Ajuntament consulti o demani aquests documents interoperables, caldrà que formuli de forma expressa la seva oposició a aquesta consulta (marcant aquesta opció al full de sol·licitud) i aportar els documents originals.
Els aspirants que no presentin la documentació en el termini esmentat o no indiquin en aquest termini en quina administració i quan van presentar la documentació,seran exclosos de la borsa de treball.
En cap cas estaran obligats a presentar documentació o informació que ja estigui en poder d’aquest Ajuntament.
b)Els aspirants que siguin cridats a ocupar el lloc de treball hauran d’aportar un certificat mèdic oficial conforme és apte per desenvolupar les tasques del lloc de treball."

Cal demanar cita prèvia a Recursos Humans trucant al 938655656 o bé mitjançant un correu electrònic a recursoshumans@caldesdemontbui.cat

Darrera actualització: 19.04.2024 | 09:48