Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes i suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

 

En el cas de comunicació d'incidències relacionades amb la via pública podeu fer servir aquest tràmit o adreçar-vos a la plataforma específica http://viapublica.caldesdemontbui.cat.


Organisme competent / Responsable

Ajuntament.

Àrea que tramita
Serveis Generals.


Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania.

Canals de tramitació
Presencial/Telemàtic/Correu postal.

Qui ho pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


Període de l’any en què es pot demanar
Durant tot l'any.


Termini de la sol·licitud
No n'hi ha.


Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.


Preu
Sense cost.


Documentació a aportar
No cal aportar documentació.


Impresos del tràmit
Documentació complementària que considereu pertinent.


Normativa
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Termini de resolució
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.


Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Fent servir aquest canal heu d'omplir el formulari i portar-lo a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania Formulari de queixes, suggeriments i propostes. Versió imprimible

Plaça de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Montserrat Ragasol
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 28.07.2021 | 09:31