Tràmits relacionats amb el Padró Municipal d’Habitants

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 14:15

Si heu de fer algun tràmit relacionat amb el padró podeu fer-ho en línia a l’apartat de tràmits del web filtrant per la categoria de Padró. També ho podeu fer presencialment amb cita prèvia al T. 93 865 56 56. Consulteu la documentació que cal aportar en cada tràmit.

Alta, baixa o modificació al Padró d’Habitants. Accés al tràmit

Documentació que cal aportar:

 • En cas de sol·licitar la inscripció al padró telemàticament, cada persona major d'edat de la unitat familiar haurà de presentar la sol·licitud individualment. Els menors d'edat es podran incloure en la sol·licitud de qualsevol dels dos progenitors (excepte en els casos de separació legal).

 • Original del document d'identitat vigent (DNI, NIE o passaport).

 • Original del contracte de lloguer vigent acompanyat de l'últim rebut o de l'escriptura de propietat.

 • En el cas que la persona que s'empadrona no sigui titular de l'habitatge, autorització del titular de l'habitatge i fotocòpia del DNI del titular. Si l'habitatge és una pensió, hotel, geriàtric o qualsevol altra institució, l'autorització del titular ha d'anar signada i segellada per l'entitat.

 • En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de l'empadronat, original del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona.

 • En el cas de menors d'edat:

- Original del llibre de família o partida de naixement; en el cas d'adopció, la documentació que l'acrediti.

- Original del DNI (obligatori a partir dels 14 anys).

- Original del passaport/NIE si ha nascut a l'estranger.

- En el cas de separació legal dels pares, original del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.

 • En el cas de menors que s'empadronin només amb un dels pares, autorització signada i fotocòpia del document d'identitat de l'altre progenitor.

 • En el cas d'empadronament en un habitatge on no hi ha cap progenitor, original del document de tutela o autorització dels pares.

 

Certificat històric col·lectiu (moratòria hipoteques). Accés al tràmit

Documentació que cal aportar:

 • Delegació puntual per a tràmits d'empadronament signat per totes les persones majors d'edat del domicili

 • Document identificatiu de les persones que formen la unitat familiar (DNI, passaport, permís de residència)

 • En el cas dels menors d'edat, també haureu de fer-hi constar el nom, cognom i document d'identitat (si el tenen) i signar en la seva representació.


 

Certificats i volants de padró. Accés al tràmit

En el cas de certificats col·lectius o convivència caldrà aportar la documentació següent:

 • Haureu d'adjuntar el formulari DELEGACIÓ PUNTUAL PER A TRÀMITS D'EMPADRONAMENT signat per totes les persones majors d'edat del domicili.

 • En el cas dels menors d'edat, també haureu de fer-hi constar el nom, cognom i document d'identitat (si el tenen) i signar en la seva representació.

 • Haureu d'adjuntar els documents d'identitat de tots els membres de la unitat familiar (DNI, passaport, permís de residència).


L’Ajuntament recorda que l’atenció presencial es farà només a les persones que tenen hora concertada. Podeu demanar hora trucant a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 93 865 56 56 o enviant un correu electrònic a caldesm@caldesdemontbui.cat


 

Darrera actualització: 20.05.2020 | 14:19