El Ple aprova definitivament la constitució de Caldes Habitatge, SL

Dijous, 26 d'abril de 2007 a les 00:00
L'empresa pública gestionarà el Servei Públic d'Habitatge de Caldes de Montbui

El Ple de l'Ajuntament de 26 d'abril acorda aprovar definitivament la constitució i els estatuts de Caldes Habitatge, Societat Limitada, un cop finalitzat el termini d'exposició pública sense que el projecte hagi rebut cap al·legació.

L'Ajuntament de Caldes de Montbui va acordar constituir el Servei Públic Municipal d'Habitatge. Per això es va aprovar la formalització d'aquesta empresa pública en el Ple del passat 22 de febrer. L'entitat s'encarregarà de gestionar les accions de promoció pública o social de l'habitatge relacionades amb la cessió de terrenys per a aquest objecte que resulten del desenvolupament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

El Ple serà també, segons els estatuts de l'empresa, qui assumeixi les funcions de Junta General i l'alcaldessa Montserrat Domènech assumirà les funcions de presidenta.

Els problemes creixents d'accés a l'habitatge a Catalunya van propiciar alguns canvis en la llei d'Urbanisme, entre ells el que obliga als promotors de sòls urbanitzables a cedir una part als ajuntaments per a la construcció d'habitatge social. A Caldes de Montbui, l'aprovació del POUM ha generat l'inici del desenvolupament de les noves zones urbanitzables de la vila i, en els propers anys, l'Ajuntament rebrà una quantitat important de sòl per a la construcció d'habitatge.

Paral·lelament a la creació de l'empresa que gestionarà el Servei d'Habitatge, l'Ajuntament ha demanat a la Diputació de Barcelona l'elaboració d'un Pla local de l'habitatge que defineix el tipus de demanda que hi ha a Caldes, el tipus d'habitatges que cal construir (de venda o de lloguer), la superfície mínima que han de tenir i la ubicació preferent.

Un objectiu consensuat pels cinc grups municipals
El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui del 28 de desembre de 2006 va acordar la constitució d'una comissió d'estudi per a la creació del Servei d'Habitatge.

La comissió d'estudi està formada per representants dels cinc grups polítics amb representació a l'Ajuntament: Montserrat Domènech (PSC), Josep M. Tarruell (CiU), Jordi Coll (ERC), Edilbert Comas (ICV) i Lourdes Tesan (PPC). També en formen part el tinent d'Alcalde de Dinamització Territorial, Iñaki Olaortua, tècnics municipals de les àrees de Serveis Econòmics i Serveis Territorials i un tècnic extern expert en gestió d'habitatge pública.

La comissió d'estudi va proposar que aquest servei es gestioni de forma directa a través d'una empresa mercantil limitada i els estatuts que l'han de regir. A banda, va justificar la necessitat de l'empresa de la següent manera:

L'accés a l'habitatge ha esdevingut darrerament una problemàtica molt important, amb motiu fonamentalment, de l'augment del seu preu, a causa de l'encariment del procés constructiu, però sobretot, a l'especulació del sòl, que ha fet pujar el preu del producte final fins a un punt tal, que genera que una part molt important de la població resti exclosa del mercat de l'habitatge.

Aquest fet, que va començar a mitjans la dècada dels noranta, s'ha agreujat notablement en els darrers anys, de forma i manera que l'administració, per tal de garantir el dret constitucional a un habitatge digne, ha hagut d'intervenir, aprovant un seguit de lleis, però en especial la refosa de la legislació urbanística a Catalunya, que imposa l'obligació de generar sòl per a habitatge públic en el nou sòl i el sòl no desenvolupat.

Aquestes reserves deriven dels conceptes següents:

a) Les cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament urbanístic, tant pel que fa al sòl urbà com el sòl urbanitzable
b) Les reserves per a la construcció d'habitatges de protecció pública del sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifiqui per a ús residencial de nova implantació.
c) Les reserves addicionals corresponents al 10% del sostre que es qualifiqui per a ús residencial de nova implantació, en municipis que ultrapassin els 10.000 habitants, com és el cas de Caldes de Montbui.
d) La qualificació d'habitatges dotacionals públics, que són habitatges en règim de lloguer que tenen consideració d'equipaments públics.

Aquests conceptes, generen l'obtenció de forma sistemàtica i continuada, sempre a cavall del desenvolupament urbanístic, d'una gran quantitat de sòl de titularitat pública i de sòl per a habitatges protegits que així mateix, cal gestionar des de l'administració en general però molt especialment i directa, des dels Ajuntaments.

En el cas de Caldes de Montbui, el planejament urbanístic en vigor, determina sis (6) sectors de sòl urbanitzable i trenta-dos (32) polígons de sòl urbà, dels quals la majoria generaran reserves per a habitatge de protecció.

Aquesta gran quantitat de sòl per a una temàtica tan concreta com és l'habitatge públic, genera una gran activitat que recomana la creació d'un servei específic per a la seva gestió.
Darrera actualització: 05.03.2013 | 11:17