La taxa d’escolarització a Caldes és superior en gairebé totes les etapes educatives a la mitjana de Catalunya i de la comarca

Dijous, 23 de setembre de 2021 a les 13:00

L’Informe de Planificació Educativa confirma que Caldes s’ha convertit en un clar receptor de població escolar dels municipis de l’entorn

L’estudi considera que hi ha una oferta més que suficient d’escoles bressol i recomana ampliar l’oferta de cursos de Formació Professional, així com augmentar línies a primària i secundària

 

L’Informe de Planificació Educativa ha permès fer per primera vegada un diagnòstic acurat de la realitat del sistema educatiu del municipi. L’estudi detallat de les dades d’escolarització i les d’evolució de la població confirma que Caldes de Montbui s’ha consolidat en els últims anys com un municipi receptor de població de Barcelona i de l’àrea metropolitana que busquen unes millors condicions de vida. Un fenomen que s’ha accentuat després de la pandèmia i del confinament per la Covid-19.

A banda d’això, Caldes de Montbui s’ha convertit en un receptor clar de població escolar dels municipis de l’entorn. En especial, de Bigues i Riells, Sant Feliu de Codines i Palau-Solità i Plegamans.  Això s’explica per dos motius: Primer, per la situació geogràfica, en el límit dels dos vallessos. El segon motiu és la qualitat dels projectes dels centres educatius i l’existència d’una oferta educativa privada-concertada que en alguns d’aquests municipis no existeix.

Tot plegat fa que Caldes de Montbui tingui un nivell d’escolarització superior en gairebé totes les etapes del sistema educatiu a la mitjana del Vallès Oriental i, fins i tot, a la de Catalunya. Només amb una excepció, en el cas de la formació professional. De la mateixa manera, demostren que la taxa d’escolarització de l’educació secundària postobligatòria és molt elevada i que els nois i noies en acabar l’ESO opten majoritàriament per fer Batxillerat.

Ha presentat els resultats d'aquest informe el regidor d'Educació, Josep Busquets. 

L’estudi ha estat elaborat per la comissió del mapa escolar que s’ha creat a proposta del Consell Escolar Municipal. Aquesta comissió està formada per representants de les direccions dels centres educatius, famílies i partits politics, i té com a objectiu fer una diagnosi de la realitat de la planificació escolar del municipi. Això ha de permetre fer propostes concretes en relació a les necessitats del mapa escolar de Caldes de Montbui a mig i  llarg termini.

Segons les últimes dades oficials de 1 de gener de 2020, la població de 0 a 20 anys, la que majoritàriament està en edat escolar, és de 3.742 persones. Això vol dir que el 21,01% de la població està en edat escolar. Un percentatge que s’ha mantingut bastant estable en els últims anys.

Diagnosi del sistema educatiu calderí

Pel que fa a l’educació infantil, els equipaments actuals permeten cobrir sense problemes la demanda. En el cas de les escoles bressol, s’ofereix una oferta de places inferior a la capacitat autoritzada. Això dóna marge al fet que en cas d’increment de la població es podria donar resposta a l’increment de la demanda. D’aquesta manera, l’informe recomana no reduir les 8 línies existents en el segon cicle d’educació infantil.

En relació a l’educació primària, apunta la necessitat de plantejar augmentar una línia a partir de 3r. Precisament, com a conseqüència d’això, l’estudi també posa el focus en la necessitat d’incrementar les 8 línies actuals que hi ha a l’ESO per donar cabuda al futur increment del nombre d’alumnes en aquesta etapa educativa.  

En aquest sentit, l’informe considera que a banda de mantenir l’oferta formativa actual, caldria plantejar l’increment d’oferta de les famílies d’Imatge Personal i de Sanitat per tal de donar opció als alumnes de completar els itineraris formatius. Per tant, en el cas del CFGS de Termalisme i Benestar es recomana oferir un CFGM de la família d’Imatge Personal per tal de consolidar l’oferta actual. De la mateixa manera, el CFGM d’Auxiliars d’Infermeria considera que seria recomanable crear un nou CFGS de la branca de Sanitat.

Pel que fa referència a l’educació postobligatòria, la diagnosi constata que l’oferta actual de Batxillerat dóna resposta a la demanda existent, que és molt superior a la mitjana comarcal i catalana. Tot i això, l’informe recomana ampliar el ventall de modalitats que s’ofereixen i posa l’exemple del cas del Batxillerat Artístic, que no està disponible i que això obliga molts alumnes a marxar fora del municipi a estudiar.

Taxes d’escolarització (curs 19-20)

Pel que fa al primer cicle d’educació infantil, la taxa d’escolarització de la població de 0 a 3 anys al municipi és del 50,35%, un percentatge molt superior al 40,34% de Catalunya o al 38,83% del Vallès Oriental. Una diferència que encara creix més si ens fixem, especialment, en els infants de 2 anys, en què la taxa d’escolarització a Caldes de Montbui puja fins el 78,85%. Una dada que contrasta clarament amb el 60,50% que hi ha a la comarca o el 62,02% del conjunt de Catalunya.

Pel que fa referència al segon cicle d’educació infantil, l’informe també situa Caldes de Montbui en una taxa d’escolarització molt superior a la mitjana catalana. En concret, al municipi hi ha una taxa del 114,68% respecte al nombre d’infants censats en aquesta etapa. Una dada que contrasta amb el 96,99% que hi ha en el conjunt de la comarca o del 95,95% a nivell de Catalunya.

A l’educació primària, la taxa d’escolarització és també superior al cens, amb una escolarització del 105,89%. Una dada que supera també la mitjana de la comarca i del conjunt de Catalunya, que se situen al voltant del 97%. Una situació similar a la que hi ha a l’ESO, en què la taxa d’escolarització a Caldes de Montbui és del 104,79% davant del 98% que hi ha a Catalunya i al Vallès Oriental.

A Batxillerat ja es nota la fi de l’escolarització obligatòria i el percentatge a Caldes ja se situa en el 77,40% del cens de nois i noies de 16 i 17 anys. Una dada que es manté significativament elevada si ho comparem amb el 51,64% del Vallès Oriental i del 59,07% de Catalunya.

On sí que hi ha diferències significatives pel que fa a la taxa d’escolarització és en la Formació Professional. En aquest cas, a Caldes de Montbui és més baixa. El percentatge d’alumnes matriculats a un cicle formatiu de grau mitjà en relació als nois i noies de 16 i 17 anys és del 29,24%, per sota del 34,22% del Vallès Oriental i del 38,80% en el conjunt de Catalunya. El percentatge d’escolarització encara baixa més quan es tracta dels cicles formatius de grau superior. En aquest cas, només el 22,52% dels nois de 18 i 19 censats a Caldes de Montbui cursen aquests estudis, 6 punts menys que la mitjana de la comarca i molt per sota del 39,86% de Catalunya.

Matrícula viva

La matrícula viva fa referència a les sol·licituds de matrícula rebudes fora del període oficial de preinscripció. És a dir, les que es formalitzen amb posterioritat a la publicació oficial del llistat d’alumnes preinscrits i les que arriben durant el curs lectiu.

En aquest sentit, la mitjana de sol·licituds d’admissió rebudes els darrers 4 cursos és de 96 per curs, que s’ha acabat traduint en l’escolarització de 82 alumnes de mitjana.

Pel que fa a l’origen d’aquestes sol·licituds, la majoria provenen d’altres municipis de la província de Barcelona. Tot i això, una tercera part de les peticions arriben directament de l’estranger (una mitjana del 33,25%). En aquest sentit, les peticions de famílies d’origen colombià i malià són les més nombroses.

 

Darrera actualització: 23.09.2021 | 12:50