ANUNCI sobre l'aprovació provisional de la modificació de la tarifa número 16 dels Preus Públics relativa als Serveis banys termals «El Safareig». Expedient TC701-2016-000085.

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 11:33

La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de gener de 2017, va aprovar els acords següents:

«Primer. Aprovar provisionalment la modificació de la tarifa número 16 dels Preus Públics relativa als Serveis banys termals «El Safareig», següent:
- Entrada general: 4,9586 euros, IVA exclòs; 6,0000 euros IVA inclòs.
- Entrada bonificada: 2,8958 euros, IVA exclòs; 3,5000 euros IVA inclòs.

Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’exposició pública d’aquests acords provisionals.

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicar en el web municipal aquests acords provisionals, així com el text complet de la nova tarifa durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, l’anunci d’exposició pública dels acords d’aprovació provisional de la tarifa dels preus públics.

Cinquè. Els acords definitius en matèria de tarifes de preus públics, així com el seu text refós, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el web municipal. L’endemà de la publicació dels acords definitius entrarà en vigor la nova Ordenança fiscal i mantindrà la seva vigència fins que no se n’acordi de nou la modificació.

Durant el període d’exposició pública dels acords de les noves tarifes de preus públics, qui hi tingui un interès directe o en resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimi oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública, si no s’han presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sisè. Comunicar aquests acords a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als serveis que resultin afectats.»

Durant el termini indicat, l'expedient es podrà consultar a l'Àrea de Desenvolupament Territorial de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través del web municipal www.caldesdemontbui.cat, per tal que es puguin formular les reclamacions que s'estimin pertinents.

Caldes de Montbui, 27 de gener de 2017
L’alcalde, Jordi Solé Ferrando

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 27.01.2017 | 11:33