Procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana adscrit a un lloc de treball de Cap de l'Oficina d'Habitatge. Exp. 11178/2019 - FINALITZAT

Divendres, 17 de gener de 2020 a les 12:20

Es fa públic que en data 20 de desembre de 2019, mitjançant Decret d'Alcaldia 1872/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de Cap de l'Oficina d'Habitage. Exp.11178/2019.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 14 de gener de 2020 al  dia 2 de febrer de 2020, ambdós inclosos. Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

Bases i convocatòria

Esmena Bases

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es i inici de les proves

Acta constitució tribunal

Acta resultats primera prova (temari tipus test)

Acta resultats segona prova (temari a desenvolupar)

Acta final de resultats

Darrera actualització: 14.05.2021 | 12:41