Procés selectiu d'una borsa de treball de mestre/a d'educació infantil i professor/a de música de cant i de guitarra Exp.4026/2018 - FINALITZAT

Dilluns, 23 de juliol de 2018 a les 08:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball de les categories següents:

- Mestre/a d'educació infantil

- Professor/a de música en les especialitats de cant i de guitarra

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, serà de de vint dies naturals comptats a partir del dia següent al de la darrera publicació de la convocatòria al BOPB o al DOGC. 

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista d'admesos i exclosos

Esmenes de la llista d'admesos i exclosos

Acta de resultats de la prova escrita - Mestre/a d'educació infantil

Acta de resultats de la prova pràctica - Mestre/a d'educació infantil

Acta de resultat final - Professor/a de música, cant

Acta de resultat final - Professor/a de música, guitarra

Acta de resultat final - Mestre/a d'educació infantil

Darrera actualització: 07.11.2018 | 09:08