Procés selectiu borsa de treball Tècnic/a de Mobilitat i Espais Públics- Exp. 4175/2022 - FINALITZAT

Dilluns, 5 de desembre de 2022 a les 09:00

Es fa públic que en data 21 de novembre de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 1854/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball  de Tècnic/a de Mobilitat i Espais Públics- Expedient 4175/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 6 de desembre de 2022 al 25 de desembre de 2022, ambdós inclosos.  (L’article 30.5 de la LPAC disposa que “Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent”)

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de sol·licitud general al web corporatiu.
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14h i de 15h a 19h (cal sol·licitar cita prèvia online).
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es, composició tribunal i data d'inici proves

Acta de constitució del tribunal

Acta de resultats prova teòrica i cas pràctic

Acta final de resultats

 

Darrera actualització: 06.03.2023 | 11:59