Procés selectiu borsa de treball, serveis essencials i prioritaris, EXP. 1341/2017 - FINALITZAT

Divendres, 21 de juliol de 2017 a les 14:00

Procés selectiu borsa de treball de les places i llocs de treball declarats com a serveis essencials i prioritaris, en el Ple de l'Ajuntament de 22 de desembre de 2016.

Es fa públic que, en data 19 de maig de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió extraordinària, va aprovar, per unanimitat dels presents, l’acord relatiu a l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria d’una borsa de treball de les places i llocs de treball declarats com a serveis essencials i prioritaris, en el Ple de l’Ajuntament de 22 de desembre de 2016, que s'adjunta a continuació, amb les esmenes aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, en data 30 de juny de 2017. El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de juliol al 10 d'agost de 2017, ambdós inclosos. 

A continuació trobareu els documents relacionats amb el procés.

Recordeu que cal presentar al departament de Recursos Humans, en el termini de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de l'exposició de l'acta final al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el DNI original, els documents originals dels requisists exigits i mèrita al·legats, així com un certificat mèdic oficial conforme sou aptes per desenvolupar el lloc de treball concret (cal que el certificat especifiqui explícitament del lloc de treball).

Bases reguladores i convocatòria

Llistes d'admesos/es i exclosos/es Tècnic/a de cultura, Tècnic/a de treball i formació ocupacional, Administratiu/va, Auxiliar administratiu/va, Conserge i Bidell

Esmena llistes d'admesos/es i exclosos/es Tècnic/a de cultura, Tècnic/a de treball i formació ocupacional, Administratiu/va, Auxiliar Administratiu/va, Conserge i Bidell, i dates de les proves de català.

Modificació dates prova de català i llistes admesos/es exclosos/es Tècnic/a de cultura, Tècnic/a de treball i formació ocupacional, Administratiu/va, Auxiliar Administratiu/va, Conserge i Bidell.

Acta final procés selectiu Tècnic mitjà/ana de Cultura.

Acta final procés selectiu Conserge

Acta final procés selectiu Auxiliar Administratiu/va

Acta revisió reclamacions procés selectiu Auxiliar Administratiu/va

Acta final procés selectiu Bidell

Acta final procés selectiu Administratiu/va

Acta final procés selectiu Tècnic/a mitjà/ana de treball i formació ocupacional

Llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal, data, hora i lloc de l'inici de les proves selectives relatives a una borsa de treball de les places i llocs declarats com a serveis essencials i prioritaris EXP.1341/2017

Acta revisió reclamacions procés selectiu Administratiu/va

Acta revisió reclamacions procés selectiu Tècnic/a mitjà/ana de treball i formació ocupacional

Decret 107/2018 - Esmenes llistes admesos/exclosos borses de treball EXP.1341/2017

Acta final procés selectiu Mestre/a d'educació infantil 

Acta final procés selectiu Cap d'equip de parcs, jardins i zones verdes

Acta final procés selectiu Oficial d'obres

Acta modificació resultats procés selectiu Oficial d'obres

Acta final procés selectiu Oficial de serveis generals i cementiri

Acta modificació resultats procés selectiu Oficial de serveis generals i cementiri

Acta final procés selectiu Oficial de parcs, jardins i zones verdes 

Acta modificació resultats procés selectiu Oficial de parcs, jardins i zones verdes

Acta final procés selectiu Operari senyalització viària 

Acta final procés selectiu Oficial senyalització viària

Acta final procés selectiu Operari serveis generals i cementiri

Acta final procés selectiu Operari d'esports

Acta final procés selectiu Operari parcs, jardins i zones verdes

Acta final procés selectiu Operari d'obres

Acta final procés selectiu Tècnic/a mitjà/ana d'empresa i comerç

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat guitarra

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat piano

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat flauta travessera

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat llenguatge musical

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat saxofon

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat clarinet

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat violí i viola

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat violoncel

Acta final procés selectiu Professor/a d'art especialitat volum

Acta final procés selectiu Professor/a d'art especialitat fotografia

Acta final procés selectiu Professor/a d'art especialitat pintura i dibuix

Acta final procés selectiu Professor/a d'art especialitat estampació i gravat

Acta final procés selectiu Educador/a social

Acta final procés selectiu Treballador/a social

Acta final procés selectiu Tècnic/a auxiliar d'educació infantil

Acta final procés selectiu Tècnic/a mitjà/ana

Acta final procés selectiu Professor/a d'adults

Acta final procés selectiu Tècnic/a mitjà/ana d'educació

Acta final procés selectiu Cap de comunicació

Acta final procés selectiu Tècnic/a auxiliar d'educació infantil

Acta final procés selectiu Director/a de ràdio

Acta final procés selectiu Auxiliar tècnic de sò

Acta final revisió reclamacions procés selectiu Tècnic/a Mitjà/ana

Darrera actualització: 07.11.2018 | 09:07

Documentació

pdf Acta final reclamacions Tècnic/a mitjà/ana
476,14KB
pdf Acta resultats borsa auxiliar tècnic de sò
84,14KB
pdf Acta resultats borsa Director/a de ràdio
85,92KB
pdf Acta final resultats resolució al·legacions Tècnic/a auxiliar educació infantil
1MB
pdf Acta resultats borsa cap de comunicació
45,84KB
pdf Acta resultats tècnic/a mitjà/ana d'educació
203,47KB
pdf Acta resultats Tècnic/a mitjà/ana
99,88KB
pdf Acta resultats Professor/a d'adults
574,99KB
pdf Acta resultats Tècnic/a auxiliar educació infantil
917,73KB
pdf Acta resultats Treballador/a social
707,42KB
pdf Acta resultats Educador/a social
919,29KB
pdf Acta resultats professor/a art estampació i gravat
417,98KB
pdf Acta resultats professor/a art pintura i dibuix
426,42KB
pdf Acta resultats Professor/a guitarra
519,01KB
pdf Acta resultats professor/a art volum
407,89KB
pdf Acta resultats Professor/a piano
526,46KB
pdf Acta resultats Professor/a flauta travessera
507,76KB
pdf Acta resultats operari d'obres
46,67KB
pdf Acta resultats Professor/a llenguatge musical
514,71KB
pdf Acta resultats Professor/a saxofon
496,65KB
pdf Acta resultats operari parcs, jardins i zones verdes
58,47KB
pdf Acta resultats Professor/a clarinet
499,63KB
pdf Acta resultats Professor/a violí i viola
503,61KB
pdf Acta resultats borsa Operari senyalització viària
95,11KB
pdf Acta resultats operari serveis generals i cementiri
54,76KB
pdf Acta resultats Professor/a violoncel
503,64KB
pdf Acta resultats borsa Oficial senyalització viària
50,79KB
pdf Acta resultats professor/a art fotografia
410,49KB
pdf Acta final borsa de treball Oficial de parcs, jardins i zones verdes
591,36KB
pdf Acta resultats tècnic/a mitjà/ana empresa i comerç
127,92KB
pdf Acta modificació resultats Oficial de parcs, jardins i zones verdes
667,19KB
pdf Acta final borsa de treball Oficial de serveis generals i cementiri
370,34KB
pdf Acta modificació resultats Oficial obres
469,1KB
pdf Acta final borsa de treball Oficial d'obres
420KB
pdf Acta final borsa de treball Cap equip parcs, jardins i zones verdes
651,3KB
pdf Acta modificació resultats Oficial de serveis generals i cementiri
549,49KB
pdf Acta final borsa de treball Mestre/a d'educació infantil
101,15KB
pdf Acta resultats operari d'esports
47,73KB
pdf Acta final procés selectiu borsa de treball Administratiu/va
1,4MB
pdf Decret 107/2018 esmenes llistes admesos/exclosos borses de treball EXP.1341/2017 i data, hora i lloc de les proves de català.
533,74KB
pdf Llista admesos i exclosos tec.cultura i treball, administratiu, aux.administratiu, conserge i bidell
867,33KB
pdf Llista admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal i data, hora i lloc de l’inici de les proves selectives relatives a una borsa de treball de les places i llocs de declarats com a serveis essencials i prioritaris EXP.1341/2017.
1,1MB
pdf Bases reguladores i convocatòria
283,12KB
pdf Acta reclamacions procés selectiu borsa de treball Tècnic/a mitjà/ana de treball i formació ocupacional
39,24KB
odt Sol.licitud per participar al procés de la borsa de treball
363,01KB
pdf Acta final procés selectiu borsa de treball Tècnic/a mitjà/ana de treball i formació ocupacional
858,17KB
pdf Acta revisió reclamacions procés selectiu borsa de treball Administratiu/va
165,38KB
pdf Decret 000646/2017 Modificació dates proves de català
146,42KB
pdf Acta final procés selectiu borsa de treball Tècnic/a mitjà/ana de Cultura
1,4MB
pdf Decret 000631/2017 Esmena llistes i dates prova de català
312,42KB
pdf Acta final procés selectiu borsa de treball Conserge
112,29KB
pdf Acta final procés selectiu borsa de treball d'Auxiliar Administratiu/va
257,03KB
pdf Acta revisió reclamacions procés selectiu borsa de treball Auxiliar Administratiu/va
241,29KB
pdf Acta final procés selectiu borsa de treball Bidell
720,58KB