Plec de prescripcions tècniques i administratives del contracte per a l'adquisició per compravenda d'habitatges que seran incorporats al patrimoni municipal del sòl i habitatge.

Dijous, 11 de maig de 2017 a les 13:38

En relació amb l'expedient 297/2017, es fa públic que, en la sessió ordinària de data 28 d'abril de 2017, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar l'acord del qual es transcriu la seva part resolutiva següent:

''Primer. Aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars junt amb els seus annexos (1.1, 1.2, 2.1, 2.2 i 3), els quals consten dins l'expedient administratiu, del contracte per a l'adquisició per compravenda d'habitatges per part de l'Ajuntament de Caldes de Montbui que seran incorporats al patrimoni municipal del sòl i habitatge.

Segon. Aprovar el document d’autorització de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 31 2310 62200, Adquisició d'habitatges per destinar-los a borsa de lloguer social, del pressupost municipal vigent, per l’import de 315.000,00 euros, que inclou 276.315,79 euros destinats al preu d'adquisició d’habitatges i 38.684,21 euros per les despeses de notaria, registre de la propietat, gestoria i impostos.

Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al perfil del contractant i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament perquè al termini de trenta dies, a comptar a partir del següent a la publicació d’aquest anunci, els interessats puguin presentar les seves proposicions.

Quart. De no formular-se cap al•legació a les bases aprovades inicialment, durant el termini atorgat, aquestes s'entendran definitivament aprovades automàticament sense necessitat de cap altre acord exprés.''

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 11.05.2017 | 13:38