Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte d'ampliació de les voreres dels carrers Sant Fèlix, Lleida, Dr. Xalabarder i Rector Alemany. Expedient 3355/2016 (TO104-2016-000002).

Dimarts, 13 de juny de 2017 a les 10:26

La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juny de 2017, va aprovar els acords següents:

«Primer. Aprovar inicialment el projecte d'ampliació de les voreres dels carrers Sant Fèlix, Lleida, Dr. Xalabarder i Rector Alemany de Caldes de Montbui, redactat per l’arquitecte senyor Jordi Farriol i Valette, amb un pressupost per contracte de 171.237,83 euros, més 35.959,94 euros corresponents al 21% d'IVA, resultant un import total de 207.197,77 euros, IVA inclòs.

Segon. Sotmetre el projecte d'ampliació de les voreres dels carrers Sant Fèlix, Lleida, Dr. Xalabarder i Rector Alemany de Caldes de Montbui a un tràmit d’informació pública de TRENTA DIES mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l'efecte que el projecte pugui ser examinat i, en el seu cas, es formulin les al·legacions que es considerin oportunes.

Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

Durant el termini indicat, l'expedient es podrà consultar a l'Àrea de Desenvolupament Territorial de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través del web municipal www.caldesdemontbui.cat, per tal que es puguin formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o reclamacions que s'estimin pertinents.

Caldes de Montbui, 13 de juny de 2017

L'alcalde actal., Isidre Pineda Moncusí

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 13.06.2017 | 10:26