Anunci sobre l'aprovació definitiva del projecte executiu d'ampliació de la climatització i modificació de la instal·lació elèctrica del Centre cívic i cultural. Expedient 707/2017.

Divendres, 9 de juny de 2017 a les 12:23

La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juny de 2017, va aprovar els acords següents:

«Primer. Aprovar definitivament el Projecte executiu d'ampliació de la climatització i modificació de la instal·lació elèctrica del Centre cívic i Cultural de Caldes de Montbui, redactat per l’enginyer industrial senyor Aleix Rifà i Beltran, amb un pressupost per contracte de 32.108,40 euros, més 6.742,77 euros corresponents al 21% d'IVA, resultant un import total de 38.851,17 euros, IVA inclòs.

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web municipal i inserir aquest anunci al tauler d’anuncis de la Corporació.

Tercer. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.»

Caldes de Montbui, 8 de juny de 2017

L'alcalde actal., Isidre Pineda Moncusí

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 09.06.2017 | 12:23