Anunci sobre l'aprovació definitiva de la tarifa número 16 dels Preus Públics relativa als Serveis banys termals «El Safareig». Expedient 2792/2016 TC701-2016-000085.

Dimarts, 13 de juny de 2017 a les 13:09

La Junta de Govern Local, en les sessions de data 13 de gener de 2017 i 31 de març de 2017, va aprovar les aprovacions provisionals de les modificacions de la tarifa número 16 dels Preus Públics relativa als Serveis banys termals «El Safareig». Un cop publicades les modificacions esmentades, transcorregut el període d'exposició pública i no presentar-se cap reclamació, els acords adoptats resten definitivament aprovats, pel que es publica el text refós de la tarifa número 16 dels Preus Públics relativa als Serveis banys termals «El Safareig», amb el contingut següent:

«Tarifa 16. SERVEIS BANYS TERMALS EL SAFAREIG

Aquest epígraf comprèn les tarifes relatives als serveis que presta l'empresa municipal Gestió Municipal de Serveis SA, en relació amb el servei de Banys Termals El Safareig (els imports especificats inclouen l'IVA).

1. Entrada general: 6,00 euros
2. Entrada reduïda (prèvia acreditació): 3,50 euros (Jubilats i pensionistes, Estudiants, Menors de 16 anys, Carnet Jove, Aturats)
3. Bonus especial de 10 banys termals: 35,00 euros
4. Servei bany termal i visita guiada al nucli antic (tarifa general): 7,00 euros
5. Servei bany termal i visita guiada al nucli antic (tarifa reduïda, prèvia acreditació): 4,50 euros (Jubilats i pensionistes, Estudiants, Menors de 16 anys, Carnet Jove, Aturats)
6. Casquet de bany: 4,00 euros
7. Tovallola: 2,50 euros
8. Aigua: 1,50 euros
9. Banyador: 15,00 euros»

L’endemà d'aquesta publicació al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal entrarà en vigor la nova Ordenança fiscal i mantindrà la seva vigència fins que no se n’acordi de nou la seva modificació.

Caldes de Montbui, 13 de juny de 2017

L’alcalde actal., Isidre Pineda Moncusí

 

El dia 16 de juny de 2017 sortirà publicat aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 13.06.2017 | 13:09