Anunci de licitació de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre la contractació del servei de coordinació i monitoratge del centre obert

Dimarts, 23 de maig de 2017 a les 14:34

1 Entitat adjudicatària

a. Organisme: Ajuntament de Caldes de Montbui
b. Dependència que tramita l'expedient: Serveis Generals
c. Número d'expedient: 875/2017

2. Objecte del contracte

a. Descripció de l'objecte: Contractació del servei de coordinació i monitoratge del centre obert de Caldes de Montbui.
b. Divisió per lots i número: No procedeix
c. Termini d'execució: Tres (3) anys, a comptar des del dia d'inici del servei, amb la possible pròrroga d'un (1) any.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a. Tramitació: Ordinària
b. Procediment: Obert
c. Forma: Diversos criteris d'adjudicació

4. Pressupost base de licitació

Import: 145.200,00 euros (Iva 21% inclòs) (any de pròrroga inclòs).

5. Garanties

Provisional: No procedeix
Definitiva: 5% sobre l'import d'adjudicació

6. Obtenció de documentació i informació

Informació: Serveis Personals (tràmit: Serveis Generals).
Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 93 862 70 23
Telefx: 93 865 56 57
Correo electrònic: campelora@caldesdemontbui.cat
Obtenció de documentació: El perfil del contractant

7. Termini per a la presentació d'ofertes

a. 15 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, en cas que sigui festiu l'últim dia, serà el següent dia hàbil.

b. Lloc de presentació: Ajuntament de Caldes de Montbui, Oficina d'Atenció al Ciutadà, planta baixa, plaça de la Font del Lleó, 11. Hora límit 14 hores.

8. Obertura de les ofertes

a. Ajuntament de Caldes de Montbui
b. Domicili Plaça de la Font del Lleó, 11
c. Localitat i codi postal: Caldes de Montbui – 08140
d. Data i hora: Es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament.

9. Altres informacions: Veure els Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives Particulars.

10. Despeses d'anuncis
Es quantifica en la quantitat de 3.000,00 euros, que aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 23.05.2017 | 14:34