Modificació de l'Anunci de licitació sobre la contractació de les obres per a la renovació de l'enllumenat exterior de la urbanització El Farell de Caldes de Montbui. Fase I. Expedient 1039/2017.

Dimarts, 20 de juny de 2017 a les 10:22

Modificació de l'ANUNCI DE LICITACIÓ
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre la contractació de les obres per a la renovació de l'enllumenat exterior de la urbanització El Farell de Caldes de Montbui. Fase I. El Plec de clàusules administratives particulars va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 16 de maig de 2017. Expedient 1039/2017.

El dia 1 de juny de 2017 es va publicar l'anunci de licitació sobre la contractació de les obres per a la renovació de l'enllumenat exterior de la urbanització El Farell de Caldes de Montbui. Fase I., al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, al web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

El dia 16 de juny de 2017 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Caldes de Montbui va aprovar els acords següents:

«Primer. Modificar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió de data 16 de maig de 2017 i modificar la base tercera del plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte d'obres del projecte executiu per a la renovació de l'enllumenat exterior de la urbanització El Farell (zona urbana). Fase I., i on diu:

«3) Pressupost de licitació

El pressupost màxim per a la negociació del contracte es fixa en la quantitat de 73.180,91 euros IVA 21% exclòs.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència.

L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 15.367,99 euros.»

ha de dir:

«3) Pressupost de licitació
El pressupost màxim per a la negociació del contracte es fixa en la quantitat de 69.527,89 euros IVA 21% exclòs.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència.

L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 14.600,86 euros.»

Segon. Modificar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió de data 16 de maig de 2017 i on diu:

«Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte d'obres del projecte executiu per a la renovació de l'enllumenat exterior de la urbanització El Farell (zona urbana). Fase I, amb un pressupost de 73.180,91 euros, més 15.367,99 euros que corresponen al 21% d'IVA, donant un pressupost per contracte de 88.548,90 euros, IVA inclòs.»

ha de dir:

«Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte d'obres del projecte executiu per a la renovació de l'enllumenat exterior de la urbanització El Farell (zona urbana). Fase I., amb un pressupost de 69.527,89 euros, més 14.600,86 euros que corresponen al 21% d'IVA, donant un pressupost per contracte de 84.128,75 euros, IVA inclòs.»

Tercer. Anul·lar el document comptable d’autorització de la despesa, núm. d'operació 220170005502, per import de 88.548,90 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 31 1650 61900 Millora enllumenat públic, del pressupost municipal vigent.

Quart. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa, per import de 84.128,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la aplicació pressupostària 31 1650 61900 Millora enllumenat públic, del pressupost municipal vigent.

Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al perfil del contractant, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, perquè en el termini vint-i-sis dies, a comptar a partir del següent a la publicació d’aquest anunci, els interessats puguin presentar les seves proposicions.

Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.»

És per tot això que es torna a publicar l'anunci de licitació amb les correccions especificades al punt anterior, iniciant un nou termini de presentació d'ofertes de vint-i-sis dies, a comptar a partir del dia següent al de la última publicació d'aquest nou anunci de licitació al BOPB o al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui:

1. Entitat adjudicatària

Organisme: Ajuntament de Caldes de Montbui
Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Desenvolupament Territorial
Número d’expedient: 1039/2017

2. Objecte del contracte

Descripció de l’objecte: Obres per a la renovació de l'enllumenat exterior de la urbanització El Farell de Caldes de Montbui. Fase I.
Divisió per lots i número: No
Termini d’execució: 5 setmanes, a comptar des de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig, si en aquesta acta no es fa constar cap altra consideració que provoqui la modificació d'aquesta previsió.
Codi NUTS: ES511 Barcelona
CPV: 45316000-5

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Forma: Diversos criteris d'adjudicació

4. Pressupost total màxim de licitació

Import: 69.527,89 euros, IVA exclòs.
IVA 21%: 14.600,86 euros.
Admissió de variants: No

5. Garanties

Provisional: No s'exigeix.
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

6. Obtenció de documentació i informació

Informació presencial i consultes documentació: Àrea de Desenvolupament Territorial, plaça de la Font del Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui, de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores.
Telèfon: 93 862 70 23
Telefax: 93 865 56 57
Correu electrònic: contractacio@caldesdemontbui.cat

Obtenció de documentació: Perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui www.caldesdemontbui.cat

7. Presentació de les ofertes

Termini de presentació: Vint-i-sis dies, a comptar a partir del dia següent al de la última publicació de l'anunci de licitació al BOPB o al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Lloc de presentació: Ajuntament de Caldes de Montbui, Oficina d’atenció al ciutadà, planta baixa, plaça de la Font del Lleó, 11. Hora límit de l'últim dia del termini de presentació d'ofertes: 14 hores.

8. Requisits específics del contractista

Els requisits especificats al plec de clàusules administratives particulars corresponents.

9. Obertura de les ofertes

Ajuntament de Caldes de Montbui
Domicili: Plaça de la Font del Lleó, 11
Localitat i codi postal: Caldes de Montbui 08140
El dia de l'obertura de les ofertes es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

10. Criteris de valoració de les ofertes

Els previstos a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte:

Criteris avaluables de forma automàtica
Preu ofert, fins a 70 punts
Termini d'execució de les obres, fins a 20 punts
Termini de garantia de les obres, fins a 10 punts

11. Altres informacions

Veure plec de clàusules administratives particulars i el projecte corresponent.

12. Despeses de publicitat

L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, que haurà d'abonar l'adjudicatari, serà de 900,00 euros.

13. Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos a comptar des de la data d'obertura de les proposicions sense que s'hagi produït l'adjudicació.

14. Les ofertes hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

15. Data d'enviament de l'anunci al DOUE: No procedeix.

Caldes de Montbui, 20 de juny de 2017

L’alcalde actal., Isidre Pineda Moncusí

 

Els anuncis al Butlletí oficial de la província de Barcelona i al perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es publicaran el dia 22 de juny de 2017. Podeu trobar tota la documentació sobre aquest procediment de contractació al perfil del contractant a partir del dia indicat, clicant aquí.

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 20.06.2017 | 10:22