Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte d'urbanització «Campanya d'asfaltat 2017, de Caldes de Montbui». Expedient 2919/2017.

Dimarts, 13 de juny de 2017 a les 14:38

La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juny de 2017, va aprovar els acords següents:

«Primer. Aprovar inicialment el projecte d'urbanització «Campanya d'asfaltat 2017, de Caldes de Montbui», redactat per l’arquitecte senyor Jordi Farriol i Valette, amb un pressupost per contracte de de 418.264,46 euros, més 87.835,54 euros corresponents al 21% d'IVA, resultant un total de 506.100,00 euros, IVA inclòs.

Segon. Sotmetre el projecte d'urbanització «Campanya d'asfaltat 2017, de Caldes de Montbui» a un tràmit d’informació pública de TRENTA DIES, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l'efecte que el projecte pugui ser examinat i, en el seu cas, es formulin les al·legacions que es considerin oportunes.

Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

Durant el termini indicat, l'expedient es podrà consultar a l'Àrea de Desenvolupament Territorial de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través del web municipal www.caldesdemontbui.cat, per tal que es puguin formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o reclamacions que s'estimin pertinents.

Caldes de Montbui, 13 de juny de 2017

L'alcalde actal., Isidre Pineda Moncusí

 

El dia 16 de juny de 2017 es publicarà aquest anunci al Butlletí Oficial de la Provínicia de Barcelona i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 13.06.2017 | 14:38