Anunci sobre l'aprovació inicial de l'estudi de mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui. Expedient 2721/2016 TC202-2016-000014.

Dimarts, 6 de juny de 2017 a les 13:30

El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de data 25 de maig de 2017, va aprovar els acords següents:

«Primer. Aprovar inicialment l'estudi de mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui, redactat per la consultora DOYMO (Desarrollo, Organización y Movilidad, SA).

Segon. Sotmetre'l a informació pública durant un termini d'un mes mitjançant anuncis que es publicaran al BOPB, al web municipal i al tauler d'anuncis.

Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

Durant el termini indicat, l'expedient es podrà consultar a l'Àrea de Desenvolupament Territorial de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través del web municipal www.caldesdemontbui.cat, per tal que es puguin formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o reclamacions que s'estimin pertinents.

Caldes de Montbui, 2 de juny de 2017

L'alcalde, Jordi Solé i Ferrando

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 06.06.2017 | 13:30