Anunci de licitació sobre la contractació de les obres de millora del clavegueram de la Font dels Enamorats, EBARS 4, 5 i 6, de Caldes de Montbui. Expedient 1158/2017.

Dimarts, 30 de maig de 2017 a les 13:50

ANUNCI DE LICITACIÓ
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre la contractació de les obres de millora del clavegueram de la Font dels Enamorats, EBARS 4, 5 i 6, de Caldes de Montbui. El Plec de clàusules administratives particulars va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 16 de maig de 2017. Expedient 1158/2017.

1. Entitat adjudicatària

Organisme: Ajuntament de Caldes de Montbui
Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Desenvolupament Territorial
Número d’expedient: 1158/2017

2. Objecte del contracte

Descripció de l’objecte: Obres de millora del clavegueram de la urbanització Font dels Enamorats de Caldes de Montbui, estacions de bombament d'aigües residuals 4, 5 i 6.
Divisió per lots i número: No
Termini d’execució: 3 mesos, a comptar des de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig, si en aquesta acta no es fa constar cap altra consideració que provoqui la modificació d'aquesta previsió.
Codi NUTS: ES511 Barcelona
CPV: 45232400

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Forma: Diversos criteris d'adjudicació

4. Pressupost total màxim de licitació

Import: 134.746,79 euros, IVA exclòs.
IVA 21%: 28.296,82 euros.
Admissió de variants: No

5. Garanties

Provisional: No s'exigeix.
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

6. Obtenció de documentació i informació

Informació presencial i consultes documentació: Àrea de Desenvolupament Territorial, plaça de la Font del Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui, de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores.
Telèfon: 93 862 70 23
Telefax: 93 865 56 57
Correu electrònic: contractacio@caldesdemontbui.cat

Obtenció de documentació: Perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui www.caldesdemontbui.cat

7. Presentació de les ofertes

Termini de presentació: Vint-i-sis dies, a comptar a partir del dia següent al de la última publicació de l'anunci de licitació al BOPB o al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Lloc de presentació: Ajuntament de Caldes de Montbui, Oficina d’atenció al ciutadà, planta baixa, plaça de la Font del Lleó, 11. Hora límit de l'últim dia del termini de presentació d'ofertes: 14 hores.

8. Requisits específics del contractista

Els requisits especificats al plec de clàusules administratives particulars corresponents.

9. Obertura de les ofertes

Ajuntament de Caldes de Montbui
Domicili: Plaça de la Font del Lleó, 11
Localitat i codi postal: Caldes de Montbui 08140
El dia de l'obertura de les ofertes es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

10. Criteris de valoració de les ofertes

Els previstos a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte:

Criteris avaluables de forma automàtica
Preu ofert, fins a 70 punts
Termini d'execució de les obres, fins a 20 punts
Termini de garantia de les obres, fins a 10 punts

11. Altres informacions

Veure plec de clàusules administratives particulars i el projecte corresponent.

12. Despeses de publicitat

L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, que haurà d'abonar l'adjudicatari, serà de 900,00 euros.

13. Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos a comptar des de la data d'obertura de les proposicions sense que s'hagi produït l'adjudicació.

14. Les ofertes hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

15. Data d'enviament de l'anunci al DOUE: No procedeix.

Caldes de Montbui, 24 de maig de 2016

L’alcalde, Jordi Solé i Ferrando

 

Els anuncis al Butlletí oficial de la província de Barcelona i al perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es publicaran el dia 31 de maig de 2017. Podeu trobar tota la informació sobre aquest procediment de contractació al perfil del contractant a partir del dia indicat, clicant aquí.

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 30.05.2017 | 13:50