Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte d'enderroc d'edificació situada al passatge Buenos Aires, s/n, entre el carrer Major i el carrer Buenos Aires. Expedient 737/2017.

Dijous, 4 de maig de 2017 a les 13:44

La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 d'abril de 2017, va aprovar els acords següents:

«Primer. Aprovar inicialment el Projecte d'Enderroc d'Edificació situada al passatge Buenos Aires, s/n, entre el carrer Major i el carrer Buenos Aires, just darrera del pati del Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui, redactat per l’arquitecte senyor Sergi Burgada i Rodríguez, amb un pressupost per contracte de 25.580,26 euros (IVA 21% inclòs), 21.140,71 euros més 4.439,55 euros corresponents al 21% d'IVA.

Segon. Sotmetre el Projecte d'Enderroc d'Edificació situada al passatge Buenos Aires, s/n, entre el carrer Major i el carrer Buenos Aires, just darrera del pati del Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui, a un tràmit d’informació pública de TRENTA DIES mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l'efecte que el projecte pugui ser examinat i, en el seu cas, es formulin les al·legacions que es considerin oportunes.

Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

Durant el termini indicat, l'expedient es podrà consultar a l'Àrea de Desenvolupament Territorial de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través del web municipal www.caldesdemontbui.cat, per tal que es puguin formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o reclamacions que s'estimin pertinents.

Caldes de Montbui, 4 de maig de 2017

L'alcalde actal.

Isidre Pineda Moncusí

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 04.05.2017 | 13:44