Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. Convocatòria 2020

Divendres, 29 de maig de 2020 a les 10:27

S’obre la convocatòria per a sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans de l’any 2020. El termini per presentar les sol·licituds és fins el 3 de juliol. Més informació 93 865 55 99, recordeu que l’atenció presencial és amb cita prèvia.

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

La quantia mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del lloguer (lloguer concertat) i l’import que hauria de pagar (lloguer just). Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l’import de la renda de lloguer, amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge, amb un màxim de 200 € i un mínim de 20 € mensuals.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir telemàticament.

Requisits:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya

 2. Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria

 3. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, podeu consultar la taula en aquest enllaç, on heu de cercar la taula corresponent.

 4. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

 5. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:

 • Demarcació de Barcelona: 750 euros.
 • Demarcació de Girona: 500 euros
 • Demarcació de Tarragona: 500 euros.
 • Demarcació de Lleida: 450 euros.
 • Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros
 • Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i el barem de mobilitat favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya.

6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.

8. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud

9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Terminis: El període de presentació de sol·licituds s'inicia el 28 de maig de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020. Podeu descarregar els formularis i tota la documentació relacionada en aquest enllaç

Podeu fer el tràmit presencial a l’Oficina Local d’Habitatge, recordeu que cal demanar cita prèvia trucant al número de telèfon 93 865 55 99.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

#habitatge

#lloguer

Darrera actualització: 29.05.2020 | 11:04