Preinscripció a les escoles bressol municipals. Curs 2022-2023

Divendres, 6 de maig de 2022 a les 13:30

S’amplia el termini de preinscripció telemàtica a les escoles bressol municipals fins al 21 de maig. Es manté el calendari d’inscripcions presencials amb cita prèvia fins al 17 de maig

El procés de preinscripció va començar el dia 9 de maig i, a causa de l’afectació dels serveis informàtics, només es podia realitzar de forma presencial. Un cop restablerts els serveis informàtics i de gestió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, s’amplia el termini només per a les preinscripcions telemàtiques fins al 21 de maig.

El tràmit es podrà fer tot en línia, a través del web de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en l’apartat de tràmits, preinscripció i matriculació. Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per a dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, podran lliurar les sol·licituds de forma presencial fins al 17 de maig . Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia a l’escola bressol que les famílies hagin escollit en primera opció.

CALENDARI

 • Publicació de l’oferta de places: 5 de maig

 • Presentació de sol·licituds: del 9 al 17 de maig (ambdós inclosos). Ampliació de terminis per les preinscripcions telemàtiques fins al 21 de maig.

 • Publicació de llistes amb el barem: 1 de juny

 • Reclamacions: del 2 al 8 de juny

 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 9 de juny

 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d’espera: 14 de juny

 • Període de matriculació: del 16 al 22 de juny

 

PREINSCRIPCIÓ

Es manté la preinscripció de forma telemàtica. Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per a dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, disposaran d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia a l’escola bressol que les famílies hagin escollit en primera opció.

Preinscripció telemàtica a la web de l’Ajuntament (amb IdCATMòbil o certificat digital)

Preinscripció presencial amb cita prèvia (consulteu els webs de les escoles)

 • Dimarts 10 de maig de 10 a 11.30 h
 • Dijous 12 de maig  de 15.30 a 17.00 h
 • Dilluns 16 de maig de 10 a 11.30 h

Per a la presentació d’una reclamació caldrà presentar una instancia a la seu electrònica o presencialment a l’OAC amb cita prèvia.

 

QUÈ CAL PRESENTAR

1 ) Documentació identificativa que cal presentar en tots els casos  juntament amb la sol·licitud de preinscripció (obligatòria)

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials

 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origenDe manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar

 • Autorització signada perquè l’Ajuntament consulti el padró en el cas dels infants amb domicili habitual a caldes de Montbui o sol·liciti a d’altres administracions públiques les dades requerides per a fer la baremació de les sol·licituds quan no s’aporti la documentació justificativa per acreditar una discapacitat, família nombrosa o monoparental

2) Documentació acreditativa dels criteris prioritaris:

 • La proximitat geogràfica del domicili habitual a l'escola es justifica amb  un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud. Les persones empadronades a Caldes de Montbui poden autoritzar l’Ajuntament a comprovar electrònicament aquestes dades.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. 
  • En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa.
  • En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

3) Documentació acreditativa dels criteris complementaris:

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. 

Autorització signada perquè l’Ajuntament sol·liciti el títol de família nombrosa  emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o en el seu defecte, original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental. Caldrà presentar el títol de família monoparental vigent.

Autorització signada perquè l’Ajuntament sol·liciti el títol de família monoparental emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o en el seu defecte, original i fotocòpia del carnet de família monoparental vigent.

 • El fet de tenir dos o més germans o germanes que sol·liciten plaça  s'acredita amb el llibre de família.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. 

Autorització signada perquè l’Ajuntament sol·liciti el Certificat de Discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o en el seu defecte   el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentencia judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

3) Documentació que cal presentar en el moment de formalitzar la matrícula juntament amb el full de formalització de matrícula.

 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI)
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunes o en el seu defecte certificat mèdic oficial
 • El DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció
 • Fotocòpia del número del compte corrent
 • 2 fotografies de carnet

CRITERIS D'ADMISSIÓ

CRITERIS PRIORITARIS

 

 

 

 

Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan matriculats o matriculades al centre sol·licitat.
Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre també obté aquesta puntuació.

 

50 punts

 

 

 

 

Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. 

Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc (Caldes de Montbui).

Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc (Caldes de Montbui).

Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si i els dos criteris són excloents aplicant-se el més favorable d’ells

 

 

30 punts

 

20 punts

 

 

 

 

 

Si la família percep la renda garantida de ciutadania

Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania

15 punts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 

El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu.

Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció

10 punts

 

Família nombrosa. 

Quan l'infant forma part d'una família nombrosa

10 punts

 

Família monoparental.

Quan l'infant forma part d'una família monoparental

10 punts

 

 

Per dos o més  germans que sol·licitin plaça a l’escola bressol el proper curs

Per dos o més germans que formalitzin la sol·licitud de preinscripció a l’escola bressol  per al proper curs

10 punts

 

Quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar

10 punts

 

Si algun membre de la família té una discapacitat,

Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

15 punts

 

Per tenir la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme

10 punts

 

 

CRITERIS D'ORDENACIÓ

Les sol·licituds s’ordenaran segons els criteris generals de prioritat i d’acord amb la primera opció de centre al que es sol·licita plaça. En cas d’empat s’aplicaran els criteris complementaris.

Es prioritzarà sempre el criteri de proximitat  de manera que, en cas que quedin places vacants en un centre, tindran sempre prioritat per entrar a l’escola sol·licitada en segon lloc els infants de Caldes que no hagin estat admesos a la primera opció davant els infants de fora de Caldes, tot i que ho hagin sol·licitat en primera opció.

 

Per a més informació: http://www.gencat.cat/preinscripcio

Darrera actualització: 16.05.2022 | 14:00