L’Oficina d’Habitatge informa sobre mesures de protecció a les persones en matèria d’habitatge

Dilluns, 6 d'abril de 2020 a les 14:00

L’Oficina d’Habitatge de Caldes de Montbui atén a les persones que compleixin els requisits per acollir-se a les mesures per fer front a la COVID-19 relacionades amb habitatge. Contacteu: habitatge@caldesdemontbui.cat 93 865 55 99

L’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Caldes de Montbui atén a les persones que estiguin en la necessitat d’acollir-se a algunes de les mesures aprovades en el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, en el qual s’adopten mesures urgents i complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, relatives a l’habitatge.

El paquet de mesures aprovat està adreçat a col·lectius identificats com a vulnerables, els quals hauran d’acreditar en cada cas la seva situació de vulnerabilitat.


Suspensió de llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional

La persona arrendatària, en condició de vulnerabilitat, haurà d’acreditar la impossibilitat de trobar una alternativa habitacional i s’iniciarà una suspensió extraordinària del llançament, per un període màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor del reial decret llei.

Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual

En els contractes d'arrendament d'habitatge habitual subjectes a la LAU 29/1994, en els quals finalitzi el període de pròrroga obligatòria o el període de pròrroga tàcita, dins del període comprès des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei fins al dia en què hagin transcorregut 2 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma, es pot aplicar, prèvia sol·licitud de l'arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini del contracte d'arrendament per un període màxim de 6 mesos, durant els quals se seguiran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor.

Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l'arrendador, llevat que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts.

Moratòria del deute arrendament per a les persones arrendatàries d'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica

Aplicació automàtica de la moratòria del deute arrendament en cas de grans tenidors i empreses o entitats públiques d'habitatge. L’arrendador podrà escollir entre 2 alternatives:

 1. Reducció del 50% de la renda mentre duri l’estat d’alarma, amb un màxim de 4 mensualitats.

 2. Una moratòria automàtica en el pagament de la renda mentre duri l’estat d’alarma, amb un màxim de 4 mensualitats. La renda s’aplaçarà mitjançant el fraccionament de les quotes, com a mínim durant 3 anys i sense interessos.

   

Quan l’arrendador no estigui inclòs en els anteriors (grans tenidors, empreses o entitats públiques) també es podran modificar de forma excepcional i transitòria les condicions contractuals. Davant la sol·licitud de l’arrendatari l’arrendador comunicarà les condicions d’aplaçament o de fraccionament aplaçat del deute que accepta o d’altres alternatives.

La persona arrendatària podrà tenir accés al programa d'ajudes transitòries de finançament regulades pel reial decret llei, aixecant-se la moratòria en el pagament de la renda del lloguer i el consegüent fraccionament de les quotes preestablert.

Aquestes mesures s’aplicaran a tots els arrendaments del Fondo Social de Viviendas derivats del RDLL 27/2012 de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris.

Es consideren situacions de vulnerabilitat econòmica als efectes d’obtenir la moratòria o ajudes en relació a la renda del lloguer de l’habitatge habitual

 1. Estar en situació d'atur, Expedient Temporal de regulació d'ocupació o que hagi reduït la seva jornada laboral, en el supòsit de ser empresari, per motiu de cures o altres circumstàncies similars que hagin suposat una pèrdua substancial d'ingressos.

 2. El conjunt dels ingressos de la unitat familiar, durant el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria o la suspensió de terminis processals, han de ser els següents:

 • Amb caràcter general: Límit de 3 vegades indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

 • Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades a l'IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L'increment aplicable per fill serà de 0,15 vegades l'IPREM si es tracta de família monoparental.

 • Per cada persona major de 65 anys, membre de la unitat familiar, el límit de l'IPREM s'incrementarà en 0,1 vegades.

 • Si hi ha un membre de la unitat familiar amb discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti de manera permanent per a una activitat laboral: 4 vegades l'IPREM.

 • Si la persona obligada a el pagament de la renda té paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, en un grau igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%: 5 vegades IPREM.

 • l'IPREM assenyalat per 2.020 és el següent: 537,84 euros / mes

3. Que la renda més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge habitual, sigui superior o igual a l'35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar. (Subministraments d' electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil i possibles contribucions a la comunitat de propietaris).

4. Què s'entén per unitat familiar ? La composta per la persona que deu la renda, la seva cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, els fills, amb independència de la seva edat.
5. Si l'arrendatari és propietari o usufructuari d'un altre bé immoble a Espanya  no s'entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica. Aquest requisit és extensiu a qualsevol membre de la unitat familiar.

Creació d'una línia específica d'avals de l'Estat, mitjançant acord entre el Ministeri i l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), a la qual podran tenir accés les llars que puguin estar en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de l'expansió de l'COVID-19 i que no comportarà cap tipus de despeses o interessos per al sol·licitant.

Modificacions de la moratòria hipotecària regulada en el RDLL 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19:

Defineix els supòsits de vulnerabilitat econòmica, amplia el termini de suspensió a 3 mesos i es realitzen ajustos tècnics per facilitar l'aplicació de la moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual.

Clarifica:

- que les quotes suspeses no s'han de liquidar un cop finalitzada la suspensió, sinó que tots els pagaments futurs s'han de posposar el que hagi durat la suspensió.

- el concepte de “despeses i subministraments bàsics” a l'efecte de la definició del llindar de vulnerabilitat, incloent-hi en aquest concepte les despeses associades a subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent i dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil.

També s'amplia la informació que han de remetre les entitats financeres al Banc d'Espanya, per tal de facilitar el seguiment de l'impacte d'aquesta mesura, així com el règim de supervisió i sanció.

La moratòria del deute hipotecari del RDLL 8/2020, inicialment prevista per a l'habitatge habitual de les persones físiques s'estén a dos nous col·lectius: el dels autònoms, empresaris i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat econòmica, d'una banda, i a les persones físiques que tinguin arrendats immobles pels quals no percebin la renda arrendatícia en aplicació de les mesures en favor dels arrendataris a conseqüència de l'estat d'alarma.

Pròrroga la vigència de totes les mesures adoptades pel RDLL 8/2020 atenent a la seva objecte i naturalesa.

Mesures per garantir la continuïtat de subministrament energètic:

S'amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social d’electricitat i S’adopten un conjunt de mesures dirigides a garantir la continuïtat del subministrament energètic i d'aigua per a llars mentre duri l'estat d’alarma. Per a això, mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, no es pot suspendre el subministrament a consumidors domèstics en el seu habitatge habitual, per motius diferents de la seguretat del subministrament, de les persones i de les instal·lacions, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o accés subscrits pels consumidors.

 

Darrera actualització: 06.04.2020 | 14:17