Les reclamacions del servei de taxi es presenten a l’Ajuntament

Dimecres, 9 de desembre de 2020 a les 12:45

El servei de taxi de Caldes de Montbui es regula a través d’un Reglament que contempla els drets i deures de les persones usuàries i les tarifes. Qualsevol reclamació sobre la prestació del servei s’ha de presentar a l’Ajuntament

Les condicions d’ús del taxi a Caldes de Montbui estan contemplades en un Reglament, que el novembre del 2017 va ser modificat per a la seva adhessió al conveni intermunicipal del taxi del Vallès Oriental i Occdiental (segons acord del ple municipal del 28 de setembre del 2017). Dit Reglament, que es pot consultar en la seva totalitat en el document adjunt en aquesta informació, recull en els seus Articles 7 i 8 els Drets i els Deures de les persones usuàries del servei i contempla en el seu punt 7.15 el dret de les persones usuàries a formular les reclamacions que estimin convenients amb relació a la prestació del servei, una reclamació que s’ha de presentar per escrit a l’Ajuntament de Caldes de Montbui i que es pot fer arribar de forma presencial, telemàtica o per correu postal. Per fer-ho s’ha d’anar al web municipal (www.caldesdemontbui.cat) i entrar a l’apartat Sol·licitud general que hi ha al calaix de Tràmits situat a la part superior esquerra de la pàgina principal. És important que la reclamació contingui la identificació de la persona que fa la queixa, la identificació del taxista (nom i/o número de llicència) i la descripció dels fets ocorreguts constitutius de la infracció del Reglament. Un cop emplenada la sol·licitud de reclamació amb aquesta informació, s’ha d’adreçar al departament de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Caldes i la seva presentació es pot fer de forma presencial demanant cita prèvia (de dilluns a divendres de 8:15h a 14h), de forma telemàtica si la persona que fa la reclamació disposa de certificat digital o per correu postal enviant la sol·licitud a l’Ajuntament (plaça de la Font del Lleó, 11 08140-Caldes de Montbui).

Contingut íntegre dels Articles 7 i 8 corresponents als Drets i Deures de les persones usuàries del servei de Taxi a Caldes de Montbui

Article 7 / Drets

Les persones usuàries tenen, en relació al servei de transport regulat en aquest Reglament, a més dels drets de caràcter general reconeguts en la legislació de defensa dels consumidors i usuaris, els drets següents:

1) Rebre el servei en condicions bàsiques d’igualtat, no discriminació, qualitat, seguretat I preferència dins del torn de sol·licitud.

2) Conèixer el número de la llicència i les tarifes aplicables al servei, documents que han d’estar en el vehicle.

3) Transportar equipatges de la manera com es determina en aquest Reglament. En aquest sentit, el conductor o conductora ha d’agafar l’equipatge dels usuaris i col·locar-lo en l’espai del vehicle destinat a aquest efecte.

4) Obtenir un rebut o factura on constin el preu, l’origen i la destinació del servei, les dades de la llicencia I que acrediti que s’ha satisfet el preu del servei.

5) Escollir el recorregut que consideri més adequat o, en cas que no s’exerciti aquest dret, que el servei es porti a terme per l’itinerari previsiblement més curt tenint en compte tant la distància com el temps estimat de prestació d’aquest.

6) Rebre el servei amb vehicles que disposin de les condicions necessàries quant a higiene I estat de conservació, tant exterior com interior

7) Sol·licitar que s’apagui o s’abaixi el volum del receptor de la ràdio i altres aparells de reproducció de so que es trobin instal·lats a l’interior del vehicle.

8) Accedir i baixar dels vehicles en les condicions necessàries de confortabilitat I seguretat. En aquest sentit tenen dret a rebre l’ajuda del prestador del servei, per pujar o baixar del vehicle, les persones amb mobilitat reduïda o les persones que vagin acompanyades per nens i a carregar els aparells que aquestes necessitin per al seu desplaçament, com ara cadira de rodes o cotxets de nens destinats a aquest efecte.

9) Sol·licitar que s’encengui el llum interior dels vehicles quan sigui fosc, tant per accedir o baixar del vehicle com en el moment d’efectuar el pagament del servei.

10) Pujar o baixar del vehicle en llocs on quedi suficientment garantida la seguretat dels usuaris i de tercers, la correcta circulació i la integritat del vehicle.

11) Rebre canvi amb motiu del pagament del preu del servei.

12) Escollir, en les parades de taxi, el vehicle amb el qual es desitja rebre el servei, excepte que, per motiu d’organització o de fluïdesa del servei, existeixi un sistema de torns relacionant amb l’espera prèvia dels vehicles.

En tots els casos, el dret d’escollir s’ha de justificar per circumstàncies objectives com l’aire condicionat en el vehicle, l’estat de conservació i la neteja correcta d’aquest o el sistema de pagament del servei.

13) Transportar gratuïtament el gos pigall o altres gossos d’assistència a persones amb mobilitat reduïda.

14) Ser atesos durant la prestació del servei amb l’adequada correcció per part del prestador.

15) Formular les reclamacions que estimin convenients amb relació a la prestació del servei.

16) Obrir i tancar les finestres del darrera I requerir l’obertura o tancament dels sistemes de climatització dels quals els vehicles estiguin proveïts.

17) Expressar-se en les comunicacions amb el conductor en llengua catalana.

 

Article 8 / Deures

Es consideren obligacions de les persones usuàries les següents:

1) Pagar el preu del servei segons el règim de tarifes establert.

2) Tenir un comportament correcte durant el servei, sense interferir en la conducció del vehicle ni realitzar aquells que puguin considerar-se molestos o ofensius o que puguin implicar perill tant per al vehicle com per als seus ocupants i la resta de vehicles o usuaris de la via pública.

3) Utilitzar correctament els elements del vehicle i no manipular-los ni produir cap deteriorament o destrucció d’aquests, incloent la prohibició de menjar o beure a l’interior del vehicle sense autorització prèvia del conductor.

4) No introduir en el vehicle cap objecte o material que pugui afectar-ne la seguretat o el seu correcte estat.

5) Respectar les instruccions del conductor durant el servei, sempre que no resultin vulnerats cap dels drets reconeguts a l’article anterior.

6) Obtenir la prestació segons l’ordre de petició.

7) Comunicar el destí del servei a l’inici, en la forma més precisa possible.

8) No sol·licitar l’accés o la baixada del vehicle en llocs on no estigui garantida la seguretat.

 

Tarifes vigents

Les tarifes vigents del servei urbà d’autotaxi de Caldes, aprovades pel Ple municipal del 27 de febrer del 2020 a proposta del col·lectiu de taxistes del municipi, són les següents:

. TARIFES URBANES

CONCEPTE

TARIFA 1

TARIFA 2

Dies i hores d'aplicació

Feiners de dilluns a divendres

de 8:00 a 20:00 hores.

Nocturna dies feiners de 20 a 8 hores.

Dissabtes, diumenges i festius de 0 a 24 hores

Baixada de bandera

3,43 €

4,13 €

Preu per Km urbà recorregut

1,24 €

1,27 €

Preu per hora d'espera

22,38 €

22,98 €

Mínim de percepció

6,35 €

6,40 €

 

SUPLEMENTS

Ràdio taxi domicili

1,40 €

1,40 €

Animals domèstics (excepte gossos pigalls)

1,60 €

1,60 €

Equipatge

Gratuït

Gratuït

Festes locals: 1/06/2020 i 13/10/2020

Aquestes tarifes coincideixen amb les de l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis de l’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès , Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines.

 

 

Darrera actualització: 09.12.2020 | 12:50