Generalitat i Ajuntament presenten el conveni per a la construcció del nou edifici de l’Institut Escola Pic del Vent- El Calderí

Divendres, 30 d'octubre de 2020 a les 15:00

L’objectiu del projecte és disposar d’un sol equipament per acollir 1 línia d’educació infantil i primària i 2 de secundària, així com una pista esportiva i una cuina-menjador que permetrà adequar la cantina actual a d’altres usos

El departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Caldes de Montbui estableixen un conveni de col·laboració entre amdues administracions per a l'execució de les obres d'ampliació de l'Institut Escola Pic del Vent-El Calderí de Caldes de Montbui, amb l'objectiu de disposar d'un sol equipament per acollir una línia d'Infantil i Primària i dues línies d'ESO.

El conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, l’alcalde de Caldes de Montbui Isidre Pineda i el regidor d’Educació del municip Josep Busquets, han presentat aquest matí els termes i condicions del conveni, després de la visita que el conseller i l’alcalde han fet al centre educatiu..

Conseller d'Educació, Josep Bargalló

Alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda

Regidor d'Educació, Josep Busquets

Equip directiu de l'escola El Calderí i de l'Institut Pic del Vent

El conveni recull les condicions, termes i terminis mitjançant els quals l’Ajuntament serà el responsable de la licitació, redacció i aprovació del projecte, que te un cost total de 2,2 milions d’euros, dels quals la Generalitat aporta el 85% (1.870.000€) i Ajuntament el 15% restant (330.000€). L’Ajuntament també assumirà les despeses de projecte i direcció de les obres, i la licitació, contractació, recepció i liquidació de les mateixes, si escau.

El projecte, en l’elaboració del qual intervindrà la comunitat educativa mitjançant tot un procés participatiu que s’ha previst, ha de contemplar l’enderroc de les bases dels mòduls prefabricats actuals d’infantil i primària, del mòdul de secundària i la retirada de tanques, així com l’execució d’una pista esportiva i una cuina-menjador que permetrà adequar la cantina actual a altres usos.

Per tal d’accelerar el procés de construcció del nou equipament, i poder-lo iniciar durant el proper curs 2021/2022, l’Ajuntament avançarà l’import total de l’obra i, mitjançant el conveni establert amb la Generalitat, el Govern de Catalunya retornarà a l’Ajuntament la quantitat que li pertoca (1,870.000€) en dos anys: 660.000€ el 2022 i 1.210.000€ el 2023. Aquesta distribució pressupostària, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada exercici, s’ha establert per Acord de Govern de 20 d’octubre de 2020.

L’Ajuntament es farà càrrec de la licitació i pagament del projecte i dels honoraris de direcció. Així mateix, es farà càrrec de les despeses que corresponguin per impostos i taxes municipals, consignant en la partida pressupostària adequada les quantitats necessàries per atendre les despeses que pugin originar-se amb motiu d’aquest conveni, havent-hi conformitat expressa en l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de juny del 2020.

La baixa de licitació serà compartida entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament, proporcional a l’aportació de cadascuna de les parts. Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec de la desviació de cost que pogués derivar-se per deficiències de projecte o de modificacions del projecte aprovat durant l’execució de les obres. Les desviacions de costos s’hauran d’instrumentar mitjançant la subscripció de les addendes corresponents per ambdues parts.

Com que correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya verificar que les obres corresponguin al projecte que hagi informat tècnicament sense que això suposi l’assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de l’execució de les obres, aquesta funció l’exercirà mitjançant el tècnic que designi el Departament a tal efecte, i l’Ajuntament es compromet a facilitar-li la seva funció, i a facilitar tota la informació que li sigui requerida a efectes de control.

Un cop acabades les obres, l’Ajuntament lliurarà al Departament d’Educació una certificació final d’obra i una certificació de l’arquitecte director conforme les obres executades coincideixen amb el projecte aprovat per la Direcció General de Centres Públics.

La propietat de l’edifici resultant serà de l’Ajuntament que cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar que li és inherent

La conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament educatiu un cop finalitzades les obres, així com durant el període de temps de la seva execució, correspondrà a l’Ajuntament.

Pel control de les actuacions i compromisos objecte d’aquest conveni es crearà una comissió mixta de vigilància constituïda amb representants d’ambdues parts.

 

Darrera actualització: 30.10.2020 | 19:49