Es suspenen els plens i les juntes de govern municipals

Dimecres, 18 de març de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament decreta suspendre la celebració de Comissions Informatives, Juntes de Govern Local i Plens, mentre es mantingui l'estat d'alarma decretat per l'Estat Espanyol

Arran de l’estat d’alarma decretat per l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en motiu de la crisi generada pel coronavirus i de les mesures de màxim confinament dictades tant pel govern de Catalunya com per l’Estat Espanyol, Ajuntament ha dictat 2 decrets que afecten la celebració de Plens, Comissions Informatives i Juntes de Govern Local.

Així, a data 16 de març, i amb efecte executiu del mateix dia, l’alcaldia emet el decret núm 370/2020, pel qual es resol, entre d’altres, «suspendre la celebració de Comissions Informatives, Juntes de Govern Local i Ple, mentre es mantingui l’estat d’alarma decretat per l’Estat Espanyol mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març»

Tantmateix, es dicta un segon decret, núm 371/2020, de 16-03-2020, i també amb efecte executiu del mateix dia, pel que es resol “deixar sense efecte la delegació expressa de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, acordada mitjançant el Decret 867/2019, de 17 de juny, de 2019, d’organització del cartipàs municipal 2019-2023, relativa a les atribucions següents:

« d) L'aprovació, el reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments de factures i certificacions d’obres, per import igual o superior a 80.000 € exclòs l’IVA, llevat de les factures preferents i les de caràcter inajornable o urgent, que les aprovarà directament aquesta Alcaldia i en donarà compte de l’aprovació en la primera Junta de Govern Local que hi hagi, quan superin aquest import.

e) L'atorgament de les llicències d’obres i d’activitats (llicències ambientals i llicències municipals d’activitats), excepte que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.»

També es resol que es donarà compte del contingut íntegre d’aquest Decret al Ple, en la primera sessió que celebri, I en compliment del que disposa l’article 38.d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Podeu consultar el text complert dels Decrets en els documents adjunts d’aquesta noticia.


 

 

Darrera actualització: 18.03.2020 | 13:16