El pressupost municipal pel 2021 és de 24.798.698,40

Dijous, 14 de gener de 2021 a les 00:00

El pressupost municipal pel 2021 és ambiciós, social i solidari i ha de permetre seguir desenvolupant accions i serveis destinats especialment a les persones que més estant patint la crisi generada per la covid

El ple municipal del 26 de novembre aprovava inicialment un pressupost consolidat pel 2021 de 24.798.6987.40€. Tot i que el document inclou propostes presentades per la CUP i JuntsxCat i treballades conjuntament, el pressupost es va aprovar amb els vots a favor d’ERC i 8 abstencions dels grups de l’oposició, 3 del PSC, 2 de la CUP, 2 de JuntsXCat i 1 del PPC.

El 30 de desembre finalitzava el termini per a la presentació d’al·legacions i, en no haver-se’n rebut cap, dit pressupost va quedar aprovat definitivament i ha entrat en vigor l’1 de gener del 2021.

Un pressupost que ha de servir com a motor d’activació de l’economia local en aquest moment de crisi sanitària i econòmica

Tal i com va explicar l’alcalde en el ple, aquest pressupost, marcat per la covid-19, ha estat un dels més complicats, reflexionats i treballats dels darrers anys.

Es tracta d’un pressupost de no contenció, que augmenta un 0,26% respecte el del 2020, i que vol servir per impulsar i activar l’economia local en aquest moment de crisi, a l’hora que ha de permetre seguir desplegant les polítiques essencials d’acció climàtica i feminisme per les que ha apostat l’equip de govern.

Alguns dels trets més destacables d’aquests pressupost són: la creació d’una nova partida inicial de 200.000€ d’ajudes per a les activitats econòmiques; l’habilitació de crèdit per a possibles imprevistos com el que ha sorgit aquest 2020 arran de la covid; l’aposta per a la cultura segura (que contempla una partida de 60.000€ per a programació cultural al llarg de l’any, 125.000€ per a la Festa Major i 40.000 per a l’Escaldàrium), i la modernització de l’Ajuntament amb l’habilitació d’eines de treball telemàtiques i d’atenció a la ciutadania on-line com la potenciació de l’OAC 360 iniciada aquest 2020 per tal de que els ciutadans puguin relacionar-e per canals telemàtics sense oblidar mai l’atenció presencial.

També es manté, ara més que mai, el compromís del 0,7% en polítiques de col·laboració al desenvolupament així com també l’aposta per les subvencions i convenis a les entitats calderines que es mantenen en la seva totalitat arribant a la xifra de més d’1 milió d’euros .

En referència a les inversions destacar l’habitatge jove, l’institut-escola El Calderí-Pic del Vent o la renovació de la prefectura de la Policia Local amb la generació d’una nova plaça al davant.

Per a l’elaboració d’aquest pressupost s’ha tingut en compte l’equilibri formal i a més, el que disposa la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En la despesa corrent destaca un increment de gairebé el 30% en el capítol 4 que fan referència a les subvencions a activitats econòmiques afectades per la covid-19

Ingressos corrents

Pel que fa als impostos directes (capítol 1) i als indirectes (capítol 2) no s’ha previst cap variació respecte el pressupost inicial de 2020. D’acord amb el què està previst a la modificació de les Ordenances Fiscals per l’any 2021, tots es les taxes i impostos han estat congelades a expeció de la taxa de recollida de residus.

Pressupost de GMSSA

El pressupost de l’exercici 2021 presentat per la societat no presenta dèficit inicial. La societat estructura el seu pressupost d’acord amb tots els serveis que està realitzant. El servei de subministrament d’aigua, la gestió del banys termals del safareig de Santa Esperança, el servei de recollida de deixalles, el servei de neteja viària i la gestió de la zona blava i de l’aparcament Centre.

El detall del pressupost aprovat és el següent:

INGRESSOS

CAPÍTOL 1 Impostos directes ..................................... 9.362.000,00

CAPÍTOL 2 Impostos indirectes ..................................... 500.000,00

CAPÍTOL 3 Taxes, preus públics i altres ingressos ..... 4.620.600,64

CAPÍTOL 4 Transferències corrents ............................ 5.380.716,54

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ................................. 721.977,16

CAPÍTOL 7 Transferències de capital ........................…. 312.852,94

CAPÍTOL 9 Passius financers ...................................... 2.512.647,06

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS ....................... 23.410.794,34

DESPESES

CAPÍTOL 1 Despeses de personal ................................. 9.074.509,08

CAPÍTOL 2 Despeses corrents en béns i serveis ........... 7.925.013,64

CAPÍTOL 3 Despeses financeres ........................................ 91.460,74

CAPÍTOL 4 Transferències corrents ............................... 1.694.834,15

CAPÍTOL 6 Inversions reals ............................................ 2.806.493,26

CAPÍTOL 7 Transferències de capital ................................ 154.000,00

CAPÍTOL 9 Passius financers ......................................... 1.664.483,47

TOTAL PRESSUPOST DESPESES ............................ 23.410.794,34

Com que el contingut del pressupost integra el pressupost de l’Entitat i també el de la societat mercantil Gestió Municipal de Serveis, SA., el pressupost consolidat és el següent:

INGRESSOS

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ

1 IMPOSTOS DIRECTES.............................................................9.362.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES............................................................ 500.000,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS..................6.008.504,70

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS..............................................5.380.716,54

5 INGRESSOS PATRIMONIALS......................................................721.977,16

6 ALIENACIÓ D’ INVERSIONS REALS ......................................................0,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL................................................ 312.852,94

8 ACTIUS FINANCERS

9 PASSIUS FINANCERS ..............................................................2.512.647,06

TOTAL INGRESSOS...................................................................24.798.698,40

DESPESES

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ

1 DESPESES DE PERSONAL......................................................... 10.852.263,34

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS............................. 7.535.163,54

3 DESPESES FINANCERES.................................................................. 91.460,74

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...................................................1.694.834,15

6 INVERSIONS REALS...................................................................... 2.806.493,26

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL...................................................... 154.000,00

9 PASSIUS FINANCERS.................................................................... 1.664.483,47

TOTAL DESPESES.......................................................................... 24.798.698,40


 

 

 

 

Darrera actualització: 14.01.2021 | 12:43