El Ple de novembre aprova inicialment el pressupost de l'any 2020 amb una previsió de 23.349.076,95 €

Divendres, 29 de novembre de 2019 a les 00:00

El pressupost municipal de 2020 suposa un augment del 4,92% respecte el pressupost del 2019, destinamés de 3,5 milions d'euros a inversions i manté les taxes i tributs congelats

El ple d’aquest dijous 27 de novembre ha aprovat inicialment el pressupost consolidat de l'Ajuntament de Caldes de Montbui per l'any 2020, que puja 24.991.328,66€ i està integrat pel pressupost de l'ens més el pressupost de la societat mercantil Gestió Municipal de Serveis, SA.

El pressupost municipal preveu inversions per import de 3.512.781,62€

Del capitol d’inversions destaquen la creació del Casal de la Gent Gran a la zona ampliada de Les Cases dels Mestres (1.250.000,00 ), l’adquisició del terreny que ocupa l’aparcament públic superior del c/ Escoles Píes i que passarà a ser sòl públc (225.000€), l’adquisició d’un terreny al barri de la Bolera (C/ Buenos Aires) per a projectar-hi un parc públic (300.000€), i la construcció d’habitatges socials a l’immoble on actualment hi ha la Sala Polivalent (270.000€).

Dades rellevants del pressupost ordinari

De les previsions fetes per l’Ajuntament al pressupost 2020, que s’ha fet tenint en compte l’equilibri formal I el que disposa la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, destaquen els següents aspectes:

En el capítol de despeses de personal es comptabilitza un increment del 2% segons “Acuedo para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo” signat entre les organitzacions sindicals i el govern, ja que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2020 no està aprovada. En el moment que s’aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2020 o una altra norma degut a la pròrroga pressupostària, s’aplicarà l’increment global d’acord amb aquesta normativa.

L’import global de la despesa en béns corrents i serveis, consignada en el pressupost de 2020, ascendeix a 7.882.055,01 €. Aquest import representa un increment del 2,88% respecte el pressupost inicial de 2019.

Respecte a les despeses financeres (capítol 3), que pujen 82.249,54 € i als passius financers ( capítol 9) que pugen 1.439.385,25 €, la Tresoreria municipal ha contemplat les necessitats de pagament de la despesa financera en relació als préstecs concertats per la Corporació, així com els projectats per l’exercici 2020 els quals ascendeixen a un total de 2.462.781,62 € (préstec projectats pel 2020).

La previsió de deute és de 13.576.061,02 € (inclou el saldo viu dels préstecs a llarg termini i el deute de l’arrendament financer dels servidors de l’Ajuntament), xifra que suposa un 73,63% i situa l’Ajuntament dins el ràtio legal.

Pel que fa a les transferències corrents (capítol 4), aquestes s’han reduït un 13,20% respecte al pressupost inicial de 2019 com a conseqüència de l’ajust de crèdit pressupostari de determinats convenis i aplicacions pressupostàries.

Pel que fa als ingresos procedents dels impostos indirectes, s’ha previst un increment, respecte el pressupost inicial de 2019, del 2,89%, d’acord amb la congelació del impostos (tipus impositius i bonificacions) què regeix la majoria de les Ordenances Fiscals per l’any 2020. L’increment correspon a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, a I’Impost sobre activitats econòmiques i a l’Impost sobre activitats econòmiques, en base a l’estimació de 2019.

Pel que fa als impostos indirectes, es manté la previsió de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Referent a taxes i d’altres ingressos, i d’acord amb l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals pel 2020 i les previsions de preus públics que s’han d’aprovar durant l’exercici 2020, s’ha previst un increment del 3,66% de la previsió d’ingressos, respecte l'import del pressupost inicial de 2019, d'acord amb la previsió que es desprèn de l'estudi de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2020 i per l’increment dels ingressos per multes del punt vermell com a conseqüència de la instal·lació de noves càmeres.

Altres increments que es preveuen respecte al pressupost del 2019 són un 3,66% de transferències corrents i un 6,31% d’ingressos patrimonials.

Finalment, el pressupost de 2020 preveu la concertació d’operacions de crèdit per un import total de 2.462.781,62 € per finançar les inversions i les transferències de capital que consten en el quadre d’inversions i el finançament del pressupost. Aquest import es preveu que es concerti, a través del Programa de Crèdit Local (PCL 2020) de la Diputació de Barcelona.

D’acord amb les xifres totals del pressupost de 2020 la ràtio legal d’endeutament es situa, a 1 de gener de 2020, al 68,82% i a 31 de desembre de 2020 al 73,63%, respecte els drets corrents liquidats de l’exercici 2018.

Pel que fa al pressupost de GMSSA pel 2020 no presenta dèficit inicial. La societat estructura el seu pressupost d’acord amb tots els serveis que està realitzant. El servei de subministrament d’aigua, la gestió del banys termals del safareig de Santa Esperança, el servei de recollida de deixalles, el servei de neteja viària i la gestió de la zona blava i de l’aparcament de Les Hortes

Així doncs el pressupost municipal aprovat inicialment pel 2020 és:

INGRESSOS

CAPÍTOL 1 Impostos directes ...................................... 9.362.000,00

CAPÍTOL 2 Impostos indirectes .............................…..... 500.000,00

CAPÍTOL 3 Taxes, preus públics i altres ingressos ..... 4.423.318,00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents ............................. 5.032.076,33

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ............................….. 518.901,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital ......................…..1.050.000,00

CAPÍTOL 9 Passius financers ................................…... 2.462.781,62

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS ...........………... 23.349.076,95

DESPESES

CAPÍTOL 1 Despeses de personal ................................ 8.990.648,06

CAPÍTOL 2 Despeses corrents en béns i serveis .......... 7.882.055,01

CAPÍTOL 3 Despeses financeres ..............................…...... 82.249,54

CAPÍTOL 4 Transferències corrents .............................. 1.306.473,52

CAPÍTOL 6 Inversions reals ........................................... 3.284.157,95

CAPÍTOL 7 Transferències de capital ...................…........ 363.107,62

CAPÍTOL 9 Passius financers ........................................ 1.440.385,25

TOTAL PRESSUPOST DESPESES ...........………...... 23.349.076,95

 

I el pressupost consolidat, que integra el pressupost de l’Entitat i també el de la societat mercantil Gestió Municipal de Serveis, SA. És:

 

INGRESSOS

CAPÍTOL 1 Impostos directes ..................................... 9.362.000,00

CAPÍTOL 2 Impostos indirectes ..............................….... 500.000,00

CAPÍTOL 3 Taxes, preus públics i altres ingressos ..... 6.046.348,52

CAPÍTOL 4 Transferències corrents ............................ 5.032.076,33

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ......................…....... 518.901,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital ........................…….…….0,00

CAPÍTOL 8 Actius financers (reserva acumulada)………...19.221,19

CAPÍTOL 9 Passius financers ...............................….... 2.462.781,62

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS ...………........ ...24.991.328,66

DESPESES

CAPÍTOL 1 Despeses de personal .............................. 10.869.042,17

CAPÍTOL 2 Despeses corrents en béns i serveis ......... 7.415.058,08

CAPÍTOL 3 Despeses financeres ..............................…..... 82.618,08

CAPÍTOL 4 Transferències corrents .............................. 1.306.473,52

CAPÍTOL 6 Inversions reals ........................................... 3.303.379,14

CAPÍTOL 7 Transferències de capital ........................…... 363.107,62

CAPÍTOL 9 Passius financers ........................................ 1.567.989,17

(*) AMORTIZACIÓ IMMOBILITZAT GMSSA………………...83.667,62

TOTAL PRESSUPOST DESPESES ..........……...... 24.991.328,66

 

Darrera actualització: 29.11.2019 | 08:08