El document del mes de setembre és una escriptura de capítols matrimonials

Dimarts, 3 de setembre de 2019 a les 00:00

L'Arxiu municipal presenta com a document del mes de setembre una còpia autèntica de la escriptura d'uns capítols matrimonials de 1899 entre dues persones veïnes de Caldes de Montbui

Aquest mes de setembre, l'Arxiu municipal presenta l’escriptura d’uns capítols matrimonials de dos veïns de Caldes de Montbui, en Juan Campdepadròs y Carrera i Rosa Comas y Augè. .

Els capítols matrimonials eren un contracte entre les dues persones contraents, però també entre les dues famílies que recollien els bens aportats al matrimoni per cadascuna de les parts, i marcava el règim econòmic de la nova unitat familiar. El document també recollia qüestions testamentaries dels contraents respecte a la possible descendència.

En aquests capítols matrimonials, que segueixen les clàusules estàndards d’aquest tipus de contractes al segle XIX, el pare del nuvi el nomena el seu hereu universal i li fa una donació intervivos dels seus bens, però reservant el control i l’usdefruit dels bens per ell i la seva esposa, alhora que marca la legítima que rebran els seus altres fills i/o filles. Per la seva banda, la mare de la núvia lliura a la seva filla els drets legítims paterns i maters així com l’aixovar, i amb aquests béns s’institueix el dot pel seu sogre i el seu marit. A continuació, el futur marit consigna els esposalicis a favor de la seva futura muller, que és un tant per cent del dot que passa a formar part del patrimoni de la muller.

Tant el dot com els esponsalicis pertanyien a la dona, però són administrats pel marit, i només en situacions molt concretes aquest patrimoni arribava a les dones.Per tal de garantir el dot i els esponsalicis, a continuació s’hipotecaven part dels bens del marit, en aquest cas dues cases al carrer Major.

A les últimes clàusules del document, s’estableix el sistema de successió, com per exemple la declaració d’hereu del primer fill baró i, si no hi hagués cap fill baró, la declaració d’hereva de la filla gran.

Com es pot veure al títol el document, es tracta d’una còpia autèntica, que vol dir que és una còpia del document original que es troba al llibre de protocols notarials, en aquest cas del notari José Casellas y Nobau. El document original dels actes fets davant notari resten a les notaries. Són una font primaria fantàstica per l’estudi de la nostra societat i són oberts a la consulta de tothom un cop passats 100 anys de la seva redacció.

 

 

Darrera actualització: 19.09.2019 | 09:04