Comença la confecció del Pla especial de patrimoni arquitectònic, històric i ambiental de Caldes

Divendres, 8 de juliol de 2022 a les 00:00

Amb el treball de camp per detectar els béns a catalogar arrenca la primera fase del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni calderí

Aquest dilluns arrenca la primera fase del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni calderí, que consisteix en el treball de camp per definir els elements arquitectònics, històrics, arqueològics i ambientals que constituiran un primer llistat provisional dels béns a catalogar, amb la proposta de les categories i nivells de protecció que haurà de tenir cadascun dels elements. És previst que l’equip redactor comenci aquest dilluns a identificar els elements sobre el terreny.

Un Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals és un document normatiu que permet als ajuntaments protegir el patrimoni més significatiu del municipi. Serveix per a la gestió urbanística i la protecció dels elements del patrimoni immoble amb valor historicoarquitectònic i del patrimoni arqueològic, així com del patrimoni natural, ambiental i paisatgístic, que s’incorporen als plans urbanístics municipals.

La redacció d’aquest Pla Especial a Caldes anirà a càrrec del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (SPAL) en col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes. L’equip redactor està format per Jaume Serra Malla (arquitecte), Antoni Vilanova Omedas (arquitecte), Mireia Vila Cortina (historiadora), Manel Julià Macias (arqueòleg), Mireia Fargas Carbonés (ambientòloga) i Àngela Lleixà Alsina (advocada). Aquest equip estarà dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local I en contacte permanent amb les àrees de Serveis Territorials, Medi Ambient i Patrimoni de l’Ajuntament de Caldes.

El treball està finançat per la Diputació de Barcelona, amb un cost de 47.916 € (IVA inclòs) i cofinançat per l’Ajuntament de Caldes amb 9.583 €. La durada prevista de realització del pla és de 15 mesos.

Les fases del treball

La primera fase és el treball de camp que s’inicia aquest dilluns 11 de juliol, durant la qual l’equip redactor visitarà i recorrerà de forma exhaustiva el municipi per tal d’identificar els béns susceptibles a ser catalogats. Es clourà amb el lliurament a l’Ajuntament d’un llistat provisional amb un quadre resum dels béns catalogats i amb la proposta de les categories i nivells de protecció. Aquesta fase te una durada prevista de tres mesos.

La segona fase consisteix en la redacció de les fitxes de cada un dels elements que identifiquen els conjunts i els elements patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics, paleontològics, socioculturals, etnològics, naturals, ambientals i paisatgístics) i estableixen el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d’intervencions i/o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del Pla especial urbanístic de protecció per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.

La tercera fase preveu l’elaboració de la normativa i de l’estudi econòmic i la quarta fase inclou el lliurament del document final preparat per a la seva aprovació inicial.

L’elaboració de plans especial de protecció de patrimoni

Aquests plans són una diagnosi de la totalitat dels elements amb valors històrics, artístics, arquitectònics o paisatgístics, urbans i rurals, que conformen el patrimoni del lloc estudiat. Des d'aquest punt de vista, i amb la realitat legislativa actual, els plans especials de protecció de patrimoni esdevenen un instrument bàsic mitjançant el qual els municipis poden exercir la gestió urbanística pel que fa a la protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental.

La finalitat és la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni arquitectònic, històric i ambiental del municipi, de tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin ésser gaudits pels seus veïns i els puguem transmetre en les millors condicions a les generacions futures.

Objectius

Els objectius d’aquests documents:

  • Reflexionar sobre el que han estat i han significat els llocs a través del temps, analitzant els conjunts urbans, tant des del punt de vista individual com formant part d'una unitat que defineix un paisatge; de la mateixa manera es tracten els conjunts i immobles rurals.

  • Determinar la singularitat tipològica de trames urbanes, independentment del valor arquitectònic dels seus edificis; d'aquesta manera, es procedeix a fer l'anàlisi urbanística del conjunt que es pretén catalogar.

  • Estudiar el context urbà com a capes superposades a través del temps, tenint en compte els diferents estrats històrics i arqueològics existents.


 


 


 

 

Darrera actualització: 11.07.2022 | 13:44

Imatges