Aprovada una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística que regula, entre d’altres, l’ús d’oficines en habitatges

Dijous, 2 de març de 2023 a les 00:00

Entra en vigor la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que actualitza aspectes com l’ús d’oficines en habitatges o les activitats permeses al carrer Major o al passeig del Remei

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha donat el vist i plau a la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Els canvis, que ja han entrat en vigor, actualitzen i concreten diferents aspectes urbanístics com la determinació de les densitats d’habitatges que es poden construït en algunes de les àrees del municipi, l’ús d’oficina en habitatges particulars o la regulació de l’aparcament al carrer Major i al passeig del Remei.

Els canvis s’han fet per tal d’adequar el planejament inicial del POUM als requeriments funcionals i de desenvolupament urbà, actualitzant i depurant parts d’una normativa que, amb el pas dels anys, ha quedat desfasada. Unes modificacions que s’han fet també tenint en compte l’experiència d’ús de l’actual normativa que ha quedat demostrat que, en determinats casos, necessita precisar i millorar alguns dels aspectes per tal d’adequar-se a les necessitats socials i ciutadanes, i per adequar-la a la legislació vigent.

En alguns casos puntuals, la modificació se centra en determinades àrees del municipi, però en general els canvis fan referència a aspectes que no es restringeixen a una zona determinada i que afecten a diversos aspectes urbanístics.

Els vuit punts que s’han inclòs en aquesta modificació puntual són:

  1. Determinació de la densitat màxima d’habitatges
  2. Regulació d’edificacions en situació de volum disconforme
  3. Regulació de l’ús d’oficines en habitatges
  4. Regulació dels aparcaments en dos dels eixos de la xarxa de vials del municipi
  5. Edificabilitat màxima de parcel·la
  6. Altura reguladora màxima per a la planta baixa (claus A1, A2, A3 i A4.1)
  7. Regulació de la coberta d’edificacions entre mitgeres (claus A1, A2 i A3)
  8. Tanques amb murs de contenció

Detalls de les modificacions

Modificació 1: Determinació de la densitat màxima d’habitatges.

Es fa extensiva la regulació del paràmetre de densitat màxima d’habitatges de la zona del centre històric (A1) a les claus A2 (zona de conservació de l’estructura urbana) i A3 (zona d’eixample). D’aquesta manera, s’estableix el nombre màxim d’habitatges de la següent manera: “El nombre màxim d’habitatges d’una parcel·la serà aquell que es determini dividint el sostre potencial per 80m2”. L’ús d’aquest ràtio no incrementa la densitat màxima de les zones A2 i A3 sinó que determina el número màxim d’habitatges permès en cadascuna de les parcel·les qualificades amb aquestes claus, amb el benentès que serà d’aplicació sobre el sostre màxim admès per planejament en cada parcel·la.

Modificació 2: Regulació d’edificacions en situació de volum disconforme.

Es regula la possibilitat d’ampliació de sostre en situació de volum disconforme en alguns casos molt concrets, i en algunes situacions específiques com ara les obres de gran rehabilitació.

Modificació 3: Regulació de l’ús d’oficines en habitatges.

L’evolució i canvis en el món laboral han incidit en un augment del teletreball, i en la necessitat d’adequar en alguns casos els habitatges com a ús d’oficina. Fins ara, el POUM estableix com a incompatible aquest ús en diverses zones residencials. Ara, amb la modificació, es preveu admetre l’ús d’oficines i serveis en habitatges unifamiliars com a ús condicionat, és a dir sempre que aquest ús destinat a oficina no superi el 50% de la superfície de l’habitatge.

Modificació 4: Regulació dels aparcaments al carrer Major i passeig del Remei.

L’avinguda Pi i Maragall, el carrer Major i el passeig del Remei són tres dels eixos principals del municipi. El POUM vigent pretenia afavorir la implantació de comerços en les plantes baixes d’aquests eixos viaris i, per això, es va limitar la instal·lació de garatges als habitatges. Amb el pas dels anys només un dels eixos, l’avinguda Pi i Maragall, s’ha vist consolidat a com a eix comercial. Als altres dos la dinàmica ha anat consolidant l’ús residencial. En aquest sentit, es modifiquen les condicions d’ús referents a la xarxa viaria urbana suprimint aquests dos eixos (carrer Major i passeig del Remei) de la llista d’espais on no s’autoritzaran activitats que puguin comportar un major nombre de vehicles a la via pública, com ara aparcament col·lectiu o individual, rentat de vehicles, tallers, magatzems, etc.

Modificació 5: Edificabilitat màxima de parcel·la.

El canvi puntualitza que es computaran a efectes d’edificabilitat les superfícies cobertes, els patis de petita dimensió (pous de ventilació), els ràfecs o elements volats de més d’1m de vol, però en canvi no computaran els patis de llum ni els patis de ventilació.

Modificació 6: Altura reguladora màxima (ARM) per a planta baixa.

En algunes zones del nucli urbà el nombre màxim de plantes es limita a planta baixa. Per aquests casos la normativa actual del POUM no estableix l’alçada lliure màxima permesa d’aquestes plantes baixes. Ara, amb la modificació aprovada, es fixa aquesta alçada en 4m a les zones A1, A2, A3 i A4.1 on actualment hi ha aquesta indefinició.

Modificació 7: Regulació de la coberta d’edificacions entre mitgeres.

La normativa del POUM regula l’aprofitament de la planta sotacoberta  a les zones del centre històric (A1), eixample (A3) i cases en filera (A4) sempre vinculant aquesta planta a l’habitatge del nivell inferior. A la planta sotacoberta es permet la formació de terrasses, com a una excepció en superfícies on es pretén que predomini la coberta inclinada. La modificació regula aquest aspecte, limitant l’alçada màxima que pot assolir la coberta inclinada, la ubicació del carener i l’ocupació màxima de les terrasses en la totalitat de la coberta on s’ubiquin.

Modificació 8: Tanques amb mur de contenció.

Aquesta modificació pretén concretar la disposició de les tanques en murs de contenció de terres. Es determina que en el cas de tanques en edificacions en zona ciutat jardí (A5), en el cas que es produeixi adaptació topogràfica del terreny, l’alçada es mesurarà des de el nivell superior del mur de contenció i no des del nivell natural del terreny.

Darrera actualització: 02.03.2023 | 16:10