Els regants de les Hortes de Baix estrenen un nou sistema de reg basat en la tradició i en l'aigua termal

Divendres, 3 de juliol de 2015 a les 13:05

L'Ajuntament ha executat un projecte per endreçar el sistema de reg de les Hortes de Baix que inclou la construcció d'una bassa de recollida d'aigües pluvials i el sanejament de la séquia adjacent

 

 

Els hortolans de les Hortes de Baix estrenen un projecte de reg basat en el seu antic sistema de torns i que soluciona els dos problemes endèmics d'aquest espai agrícola: l'ús d'aigües negres i la insuficiència d'aigua neta per abastir les necessitats de la comunitat de regants.

El projecte ha tingut tres grans línies d'actuació: la canalització de la séquia Torrent Marqués cap al sistema de clavegueram municipal, la construcció d'una bassa de recollida d'aigües termals i pluvials i la millora de l'eficiència de la recollida d'aigües termals sobrants de balnearis i safareigs.

Això, sumat a una racionalització i millora del cicle de l'aigua de reg actual dóna resposta a les necessitats expressades pels regants d'aquestes explotacions destinades en la seva gran majoria a l'autoconsum i entre els quals sorgeixen veus interessades en la promoció del cultiu ecològic.

La definició d'aquest projecte és fruit d'un procés comú entre l'Ajuntament, l'empresa d'arquitectes Cíclica (amb Marta Serra, Jordi Calbetó i Elena Albareda) i la comunitat de regants i que ha estat seguit també per la Taula d'Espai Públic. Per això, la proposta final és el resultat d'un reflexió col·lectiva que garanteix un sistema sostenible i adaptat a les necessitats dels regants i a les exigències arquitectòniques i normatives.

Aprofitament d'aigües termals i pluvials
El projecte promou la revisió del sistema de reg i de les fonts existents per possibilitar l'acumulació, retenció i refredament de les aigües termals sobrants dels balnearis i safareigs, amb especial interès sobre els Banys Termals El Safareig que en breu entrarà en funcionament com a bany públic.

Per dur-lo a terme s’ha optat per crear un vas de compensació sota l’Espai de Can Rius que garanteix un aprofitament més eficient de les aigües sobrants dels balnearis i per construir una bassa prefabricada de formigó oberta a una parcel·la de titularitat pública de les Hortes de Baix per a la recollida i/o emmagatzematge d'aigües termals i pluvials.

La definició d'aquesta obra ha tingut en compte aspectes que faciliten la gestió i el control de l'aigua per part dels regants, com són: la creació d'un recorregut de l'aigua vist, la circulació de l'aigua sempre per gravetat i la possibilitat d'aïllar la bassa del sistema actual perquè es pugui seguir regant sense ella si fos necessari (com ara durant els mesos de l'any en què només ha de servir per emmagatzemar l'aigua). També contempla la integració paisatgística del conjunt a través d'una construcció de formigó prefabricat que permet soterrar la bassa per evitar l'impacte visual.

Per a la depuració de la bassa s'ha optat per un sistema de tractament vegetal, instal·lant plantes flotants a la bassa que s'adapten al nivell de profunditat variable i que s'alimenten dels minerals típics de l'aigua termal.

Canalització de les aigües negres de la séquia Torrent Marqués
L'altre aspecte cabdal per a la reorganització i millora del reg de les Hortes de Baix ha estat canalització de les aigües de sanejament de la Séquia Torrent Marqués, una infraestructura existent i històrica que tradicionalment conduïa les aigües de pluja del torrent per a regar les hortes i que en l’actualitat s’ha degradat convertint-se en un espai de vessament directe del sanejament del centre de la ciutat, adquirint la condició d’una claveguera a cel obert.

El projecte canalitza de les aigües negres del sanejament urbà des del final del tram cobert del Torrent Marquès fins a la seva connexió amb el col·lector del la llera de la Riera de Caldes. Així mateix es farà el cobriment de la séquia del Torrent Marquès amb una passera de fusta que connectarà amb el camí públic que arriba fins al centre de l’espai de les Hortes de Baix. Aquesta connexió facilitarà el recorregut tant dels hortolans com dels veïns i els visitants que el vulguin fer servir a mode de passeig.

Cost del projecte
Aquest projecte està dividit en dos subprojectes que donen un total de 93.881,58 €:

Obres de sanejament de la séquia de Marquès: 55.935,53€

Projecte Bàsic i d’Execució per la gestió de reg i bassa a les Hortes de Baix de Caldes de Montbui: 37.946,05€

Darrera actualització: 03.07.2015 | 13:06

Imatges