Subvencions per al pagament del lloguer. Bases 2022

Dijous, 26 de maig de 2022 a les 09:40

Subvencions per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d’ús a sectors de població en risc d’exclusió social. Els terminis es publicaran properament

 

En data 19 de maig de 2022 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació.

Els terminis per presentar la sol·licitud es publicaran properament en la convocatòria corresponent.

Beneficiaris:

Dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Requisits:

  1. Tenir la residència legal a Catalunya
  2. Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,831267 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  4. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.
  5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  6. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts pagats.
  7. Pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
  8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
  9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

Import de la Subvenció:

La subvenció de l’agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, i un mínim de 240 euros, anuals per habitatge. És a dir, de 200 euros mensuals com a màxim i un mínim de 20 € per habitatge, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos; del 30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos; i del 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

#habitatge

#lloguer

 

Darrera actualització: 26.05.2022 | 09:43