Subvencions per al pagament del lloguer a persones joves fins a 36 anys. Bases 2022

Divendres, 16 de setembre de 2022 a les 14:30

Subvencions per facilitar l’accés o cessió d’ús d’habitatges o habitacions en règim de per facilitar l’accés a sectors de població en risc d’exclusió social. Els terminis es publicaran properament

En data 16 de setembre de 2022 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 36 anys inclosos

Els terminis per presentar la sol·licitud es publicaran properament en la convocatòria corresponent.

 

Beneficiaris:

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin fins a 36 anys, i que, a més de complir els requisits que estableix la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a  2,97 vegades l’IRSC.

 

Requisits:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC).

c) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat. El contracte d'arrendament d'habitatgeha d'estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, i ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei esmentada. En cas de lloguer d'habitació, no s'exigeix que la formalització sigui en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre. No obstant això, en el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l'arrendador, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d'arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC

d) No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim sis rebuts pagats.

g) Pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Reial decret 106/2018, de 9 de març, o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

i) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

Import de la Subvenció:

Per al càlcul de l'ajut, els ingressos de la unitat de convivència que no siguin superiors al 2,97 vegades l'IRSC s'han de multiplicar, segons el nombre de membres que la integrin, pels coeficients següents:

 

  • 1 membre: 1
  • 2 membres: 0,93
  • 3 membres: 0,83
  • 4 membres: 0,77
  • 5 membres o més: 0,70

L'import de la subvenció serà del 20% de l'import de la renda de lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats d'acord amb l'apartat anterior. Serà del 30% de l'import de la renda de lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats, d'acord amb l'apartat anterior. Serà del 40% de l'import de la renda de lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb unlímit màxim de 3000 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat.

Si hi ha més d’un beneficiari d’aquestes subvencions, en un mateix habitatge, la suma de les subvencions no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió. En el supòsit que l’import de les subvencions sobre un mateix habitatge superés el límit establert, l’import de les subvencions de cadascuna de les persones beneficiàries es minorarà en la proporció corresponent

 

 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

#habitatge

#lloguer

 

Darrera actualització: 16.09.2022 | 14:49