Subvencions per al pagament de lloguer per a l’any 2018

Dimecres, 30 de maig de 2018 a les 11:50

S’obre la convocatòria per a sol·licitar les subvencions per al pagament de lloguer per a l’any 2018. El termini per presentar les sol·licituds és fins el 29 de juny. Més informació a l’Oficina d’Habitatge: 93 865 55 99

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

Dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Requisits:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a la base 5 de la convocatòria. Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.
 3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
  • Barcelona ciutat: 600 euros.
  • Demarcació de Barcelona: 600 euros.
  • Demarcacions de Girona: 500 euros.
  • Demarcacions de Tarragona: 450 euros.
  • Demarcació de Lleida: 400 euros.
  • Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros
 5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 6. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 7. Pagar el lloguer com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

 

Terminis: El període de presentació de sol·licituds s'inicia el 19 de maig de 2018 i finalitza el 29 de juny de 2018. Podeu descarregar els formularis i tota la documentació relacionada aquí:

 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 55 99

Horari: de dilluns a divendres de 8 h a 14 h; i els dijous de 16.30 a 18 h (excepte els mesos de juliol, agost i setembre)

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat


 

Darrera actualització: 30.05.2018 | 11:55