Subvencions del Bo Lloguer Jove

Dimarts, 17 de maig de 2022 a les 12:32

Subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics. Els terminis es publicaran properament

En data 16 de maig de 2022 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove.

Són subvencions adreçades a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i compleixin els requisits de la convocatòria. Els terminis per presentar la sol·licitud es publicaran properament en la convocatòria corresponent.

D’acord amb l’apartat 4 de les bases, per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones físiques majors d'edat que sol·licitin la subvenció han de complir els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:

a) Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, l’edat de 35 anys inclosa, en el moment de sol·licitar l’ajut.

 b) Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.

 c) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, incloent-hi els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió, iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022.

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació, no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge; només es consideraran les de la persona física arrendatària.

Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2022.

d) Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, el contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte d’arrendament d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la Llei esmentada. En cas de lloguer d’habitació no és exigible que la formalització sigui en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. No obstant això, en el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre.

 En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el contracte corresponent en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

 e) No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per a l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.

 f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

 g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

 h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

 i) No incórrer en cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

 j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Consulteu les bases en el document adjunt i més informació del tràmit al web d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Perfils i/o etiquetes d’interès:

#habitatge jove

Darrera actualització: 17.05.2022 | 12:46