S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer

Dilluns, 27 de juny de 2022 a les 14:19

El termini per sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer s’inicia el dia 28 de juny i finalitza el 15 de juliol. Tràmit en línia o presencial a l’Oficina d’Habitatge

En data 27 de juny de 2022 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2022.

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió social. S’adreça a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més i compleixin els requisits de la convocatòria.

El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2020. Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i  de  la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

Termini per presentar les sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

Requisits:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports: 

             Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.
 • Demarcació de Lleida: 600 euros
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 • Les Terres de l’Ebre, 600 euros

Lloguer o preu de cessió d'us d'habitació

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l'Ebre: 300 euros
 1. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 2. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 3. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 4. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 5. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

 

Import de la Subvenció:

 • L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb la barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores
 • Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2022 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2022, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 €.
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

 

Presentació de sol·licituds

 •  Telemàticament al web d’habitatge. Consulteu les condicions tècniques necessàries per a fer tràmits en línia a tràmits gencat. Es recomana la presentació de les sol·licituds electròniques.
 • Presencialment. A l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, a través del Registre General de l’Ajuntament. Recordeu que cal demanar cita prèvia

 

Consulteu la documentació, requisits i altres informacions del tràmit al web d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

​​​​​​​Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 56 56 / 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

#habitatge

#lloguer

 

Darrera actualització: 27.06.2022 | 14:36