Procés selectiu d'un/a tècnic/a mitjà/ana de reempresa, desenvolupament local i comerç - Exp.6833/2018

Divendres, 16 de novembre de 2018 a les 15:00

Es fa públic que en data 24 d'octubre de 2018, mitjançant Decret d'Alcaldia 575/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un/a tècnic/a mitjà/ana de reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) - Exp.6833/2018.

Bases i convocatòria

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d'inici del procés selectiu

Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu

Acta constitució tribunal

Acta resultat prova temari general

Acta resultat prova temari específic

Acta resultat prova pràctica

Acta resultat psicotècnic i data entrevista

Acta final

 

 

Darrera actualització: 26.02.2019 | 14:03