BAN d’Alcaldia: Venda i utilització d’articles i focs d’artifici i relació de fogueres

Divendres, 17 de juny de 2022 a les 13:40

Davant la proximitat de les tradicionals revetlles, l'alcaldia ha emès un Ban en relació amb la utilització de focs d’artifici i realització de fogueres

Davant la proximitat de les tradicionals revetlles, així com de la utilització d’articles de focs d’artifici i realització de fogueres, i atesa l’abusiva utilització dels esmentats artefactes per determinats grups de persones, es fa necessari regular ambdós aspectes, a fi que siguin compatibles dins d’un clima de convivència en la celebració d’aquestes festes.

Per aquest motiu, es disposa:

PRIMER.- Autoritzar la venda i emmagatzematge de productes pirotècnics als locals i establiments temporals sempre que compleixin totes les condicions i obtinguin l’autorització del Govern Civil a més de la corresponent Llicència Municipal.

SEGON.- La caseta situada a la carretera C59 (rotonda de Granollers) és de classe M (casetes sense magatzem). La caseta situada al carrer Josep Calvo (darrera del Caprabo) és de classe N (casetes amb magatzem). Els de la classe M poden disposar d’ una quantitat màxima de productes pirotècnics de 50 kg en el seu interior, mentre que els de la classe N, de 75 kg.

TERCER.- La quantitat màxima que es pot vendre per persona no podrà excedir de 20 kg bruts de productes pirotècnics.

QUART.- Els establiments que estiguin autoritzats per a la venda d’artefactes explosius, cancel·laran llurs vendes al públic: en el cas de la caseta situada a la carretera C59 (rotonda de Granollers), el dia 30 de juny d’enguany; i en el cas de la caseta situada en el carrer Josep Calvo (darrera Caprabo), el dia 23 de juny de 2020; quedant a partir d’aquesta data prohibida també la seva utilització.

CINQUÈ.- Les fogueres que s’instal·lin en els carrers i zones públiques, ho faran sobre zones de terra batuda, allunyades de qualsevol instal·lació aèria i edificis, almenys a una distancia de 5 vegades l’alçada de les fogueres.

SISÈ.- La instal·lació de fogueres per part de particulars o entitats no es permetrà sense autorització municipal prèvia i caldrà també l’autorització del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. La Policia Local queda autoritzada, en tot cas i si les raons ho aconsellen, per desmantellar o traslladar fogueres, si així es creu oportú.

SETÈ.- L’autorització municipal prèvia requerirà la presentació de la documentació següent:

  1. Plànol d’emplaçament de la foguera a escala 1/500 on quedi clarament posicionada aquesta amb indicació del seu diàmetre aproximat, i grafiada la distància mínima de 15, 10 ò 4 metres (segons procedeixi) des de l’exterior del seu perímetre, respecte dels elements del voltant vulnerables a la radiació tèrmica emesa per la foguera, tal com s’indica en cada cas.
  2. Nom complet, DNI i telèfon de contacte de la persona major d’edat a qui es concedirà l’autorització i, que serà responsable del compliment de les condicions sota les quals s’atorgui.

 

Les condicions mínimes de seguretat sota les quals es considera autoritzable l’emplaçament, són les següents:

Foguera major (sense límit de càrrega de foc):

    • Requeriran d’informe per part de Bombers

    • Distància mínima de 15 metres des de l’exterior del seu perímetre respecte dels arbres (brancatge), façanes d’edificis, zones d’aparcament de vehicles, fanals, elements urbans, instal.lacions elèctriques i altres elements vulnerables a la radiació tèrmica emesa per la foguera.

    • Disposar d’una base protectora d’almenys 25cm de sorra.

    • Disposar de mínim 2 extintors d’eficàcia 21A-113B.

    • Disposar d’un bidó d’aigua de 100 litres.

    • Disposar de personal fix fins a assegurar l’extinció del foc i les brases.

    • Assegurar que la zona queda lliure de vehicles aparcats.

    • No es realitzarà cap foguera en zona boscosa ni prop d’ella. Com a mínim es realitzarà a una distància superior als 500metres.

    • S’assegurarà la circulació dels vehicles d’emergència.

    • La persona a qui es concedeixi l’autorització serà responsable de què es compleixin aquestes condicions mínimes de seguretat i de qualsevol dany que es pugui produir degut a la foguera. Es mantindrà personal fix fins a l’extinció del foc.

 

Foguera petita (càrrega de foc no superior als 250 kg de fusta):

    • La càrrega de foc en cap cas podrà superar els 250 kg de fusta (màxim 2 metres de diàmetre per 2 metres d’alçada)

    • Distància mínima de 10 metres des de l’exterior del seu perímetre respecte dels arbres (brancatge), façanes d’edificis, zones d’aparcament de vehicles, fanals, elements urbans, instal.lacions elèctriques i altres elements vulnerables a la radiació tèrmica emesa per la foguera.

    • Disposar d’una base protectora d’almenys 25cm de sorra.

    • Disposar de mínim 1 extintor 21A-113B

    • Disposar d’un bidó d’aigua de 50 litres.

    • Disposar de personal fix fins a assegurar l’extinció del foc i les brases.

    • Assegurar que la zona queda lliure de vehicles aparcats.

    • No es realitzarà cap foguera en zona boscosa ni prop d’ella. Com a mínim es realitzarà a una distància superior als 500metres.

    • La persona a qui es concedeixi l’autorització serà responsable de què es compleixin aquestes condicions mínimes de seguretat i de qualsevol dany que es pugui produir degut a la foguera. Es mantindrà personal fix fins a l’extinció del foc.

 

Foguera de peveter (càrrega de foc a la foguera de 25kg de fusta):

    • El seu diàmetre màxim serà de 50cm. La base del peveter haurà de ser 1,6 vegades major a la de la zona de foc, i es procurarà que no sigui molt profund. L’alçada de la zona de foc estarà entre 0,80 i 1,20 metres respecte el nivell del terra.

    • Distància mínima de 4 metres des de l’exterior del seu perímetre respecte dels arbres (brancatge), façanes d’edificis, zones d’aparcament de vehicles, fanals, elements urbans, instal·lacions elèctriques i altres elements vulnerables a la radiació tèrmica emesa per la foguera.

    • Disposar de mínim 1 extintor 21A-113B

    • Assegurar que la zona queda lliure de vehicles aparcats.

    • No es realitzarà cap foguera en zona boscosa ni prop d’ella. Com a mínim es realitzarà a una distància superior als 500metres.

    • La persona a qui es concedeixi l’autorització serà responsable de què es compleixin aquestes condicions mínimes de seguretat i de qualsevol dany que es pugui produir degut a la foguera. Es mantindrà personal fix fins a l’extinció del foc.

 

VUITÈ.- L’incompliment d’aquest ban serà sancionat d’acord amb les Ordenances Municipals.

NOVÈ.- L’Ajuntament no es fa, en cap cas, responsable de qualsevol eventualitat o perjudici que pugui presentar-se, malgrat es compleixin les disposicions d’aquest Ban.

DESÈ.- Resta prohibida la utilització de coets i voladors i altres artefactes que s’enlairin, a tot el municipi, sempre que es trobin a menys de 500 metres d’una massa forestal.Donades les condicions especials de risc d´incendi la Policia Local podrà prohibir la utilització de productes pirotècnics, en aquelles zones de risc, a criteri dels agents actuants.

 

 

Darrera actualització: 21.06.2022 | 09:27