Ampliació del termini per presentar les sol·licituds per al pagament del lloguer. Convocatòria 2021

Divendres, 4 de juny de 2021 a les 16:54

S’amplia fins l’11 de juny, el termini per presentar les sol·licituds per al pagament del lloguer. Més informació al T. 93 865 55 99. Recordeu que l’atenció presencial és amb cita prèvia.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució TES/1655/2021, de 21 de maig, de modificació de la Resolució TES/1169/2021, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021.

La principal modificació afecta el termini per presentar les sol·licituds per al pagament del lloguer, que s’amplia fins l’11 de juny.

La resta de modificacions afecten el punt número 5 de la part resolutiva, que queda redactat de la forma següent:

5. Període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)

5.1 D'acord amb el subapartat b.1 de l'apartat 1.b) de la base reguladora 8 de l'annex de la Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril, el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2019.

Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2019, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

L'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l'exercici 2019 és de 7.967,73 euros anuals.

 

5.2 Excepcionalment, d'acord amb el subapartat b.3) de l'apartat 1.b) de la base reguladora 8 de l'annex de la Resolució esmentada, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats, d'acord amb els subapartats b.1) i b.2), s'admetran els ingressos de l'any 2021 de la unitat de convivència en els supòsits següents:

-Divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos.»


 

Consulteu l’esmentada Resolució en el document adjunt i també podeu trobar informació relacionada en el següent enllaç

Podeu fer el tràmit per internet (consulteu les condicions tècniques necessàries per a fer tràmits en línia a tràmits gencat) o si opteu per fer el tràmit presencial a l’Oficina Local d’Habitatge, recordeu que cal demanar cita prèvia trucant al número de telèfon 93 865 55 99 o a través de l’enllaç al web https://citaprevia.ubintia.com/caldesdemontbui/#nbb


 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

#habitatge

#lloguer


 

Darrera actualització: 04.06.2021 | 16:59