Ajuts econòmics per a estudiants que cursin el Cicle Formatiu de Grau Superior de Termalisme i Benestar: curs 22/23

Dimarts, 28 de febrer de 2023 a les 13:37

Les sol·licituds han de ser lliurades a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i cal demanar cita prèvia. Termini de presentació fins el 20 de març

La Junta de Govern Local, en la sessió de data 14 de febrer de 2023, va aprovar la convocatòria i el model de sol·licitud per a la concessió d’ajuts econòmics per a estudiants del cicle formatiu de grau superior de Termalisme i Benestar de l’Institut Manolo Hugué per al curs 2022/2023 (subjectes a les bases publicades al BOP del dia 18 de novembre de 2020).

Les persones beneficiàries poden ser tots els/les alumnes matriculats al Cicle formatiu de Grau Superior de Termalisme i Benestar a l’INS Manolo Hugué, que presentin la sol·licitud i la documentació requerida a les bases, en els terminis i la forma establerts en la convocatòria i que tinguin una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior al percentatge de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el període que s’obri la convocatòria, que s‘estableix en funció del nombre de membres de la unitat familiar.

Per a l'exercici 2022, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

Composició de la unitat familiar         Límit d’ingressos respecte a l’IRSC

1 membre                                            2,5 vegades l’IRSC

2 membres                                           2 vegades l’IRSC

3 membres                                           1,75 vegades l’IRSC

4 membres o més                                1,50 vegades l’IRSC

De forma excepcional l’Ajuntament podrà atorgar un ajut a aquells alumne/a que, tot i no reunir tots els requisits, un cop valorades les seves circumstàncies personals així es consideri.

El termini per presentar les sol·licituds és fins el 17 de març. Recordeu que, si feu el tràmit presencialment, cal demanar cita prèvia a través de l’enllaç

Més informació dels requisits, documentació i model de sol·licitud, en els documents adjunts.

Darrera actualització: 06.03.2023 | 10:24