L’Ajuntament destinarà la partida de l’Escaldarium a Benestar Social

Dijous, 30 de juliol de 2020 a les 12:30

El ple municipal aprova per unanimitat el canvi de destí dels 36000€ destinats a la Festa del Foc i de l'Aigua que, en no celebrar-se, passen al pressupost de Benestar Social

El darrer ple municipal, celebrat el 23 de juliol, va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit  de la partida de 36000€ corresponent a l’Escaldàrium que, en no celebrar-se a causa de la crisi sanitària, destina el seu import a cobrir necessitats generades precisament arran de la covid19. Així, els 36000€ que el pressupost d’aquest any preveia destinar a la Festa del Foc i de l’Aigua passen, mitjançant transferència de crèdit, a cobrir algunes necessitats detectades per la regidoria de Benestar Social, i es divideixen de la següent manera: 18000€ es destinen al Fons local contra l’exclusió social, 15000€ es destinen a l’atenció social i 2500€ van a augmentar l’import del conveni anual de l’Ajuntament amb Càritas.

L’expedient d’aquesta modificació proposada per la regidoria de l’Escaldarium s’exposa al públic mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el tauler electrònic d'edictes de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i es considerarà definitivament aprovada en el cas de no presentar-se reclamacions. Com és habitual, contra l'aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció, d’acord amb l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Segons l’article 46 la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció del contenciós administratiu, el termini per imposar aquest recurs serà de dos mesos a partir de l’endemà de la publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.

 

Darrera actualització: 30.07.2020 | 12:57