Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'un/a tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp.7117/2018

Divendres, 16 de novembre de 2018 a les 15:00

Es fa públic que en data 18 d'octubre de 2018, per Decret d'Alcaldia 459/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball d'un/a tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp.7117/2018.

RECORDEU QUE S'HA PORTAR LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL I EL CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL, SEGONS CONSTA A LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU, EL TERMINI DE 20 DIES NATURALS A PARTIR DE LA DATA DE PUBLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ DEFINITIVA. TERMINI DEL 2/2/2019 AL 21/2/2019, AMBDÓS INCLOSOS.

Bases i convocatòria

Esmena bases reguladores

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data inici procés selectiu

Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultat proves escrites temari general i específic

Acta resultat prova pràctica

Acta resultat final

Acta final resultat alegacions alegacions

Darrera actualització: 13.02.2019 | 16:28