Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que es farà el dia 25 de maig de 2017, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial

Dimecres, 24 de maig de 2017 a les 11:37

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que es farà el dia 25 de maig de 2017, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial, situada a la Plaça de la Font del Lleó, núm. 11, amb l’ordre del dia següent:
a) Actes altres sessions

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 27 d'abril de 2017.

b) Resolucions de govern

2. Modificar el contingut del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública, expedient 2789/2016 TC301-2016-000082.
3. Aprovar inicialment l'estudi de mobilitat urbana sostenible de Caldes de Montbui, redactat per la consultora DOYMO (Desarrollo, Organización y Movilidad, SA), i sotmetre'l a informació pública, expedient 2721/2016 TC202-2016-000014.
4. Prendre en consideració el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui i el Reglament del servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui, elaborats per l'empresa DOYMO i sotmetre el Pla i el Reglament a un tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies hàbils, expedient 2739/2016 TC701-2016-000032.
5. Prendre en consideració l'informe econòmic de l'anàlisi i modelització de la gestió del servei de recollida de fracció resta i orgànica pel municipi de Caldes de Montbui (Memòria i projecte d'establiment) i el Reglament del Servei Públic de Recollida de Deixalles redactat pels serveis tècnics municipals, i sotmetre'ls a un tràmit d'informació pública, expedient 2738/2016 TC701-2016-000031.
6. Aprovar la modificació de crèdits núm. 9/2017, mitjançant suplements de crèdits, expedient 2245/2017.
7. Aprovar la modificació de crèdits núm. 10/2017, mitjançant crèdits extraordinaris, expedient 2247/2017.
8. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 11/2017, del pressupost de l'Ajuntament de Caldes de Montbui de l'exercici 2017, expedient núm. 2481/2017.
9. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió d’un préstec en el marc del Programa de Crèdit Local, per import de 3.715.630,25 euros per tal de finançar part del programa d’inversions de l’any 2017, expedient 1443/2017.

10. Ratificar el contingut íntegre de l’acord aprovat a la sessió de la Junta de Govern Local, de data 31 de març de 2017, segons el qual s'aprova inicialment les Bases reguladores de subvencions per als propietaris d'habitatges del parc desocupat a canvi de llogar aquests habitatges amb la mediació de la borsa de lloguer social de l'ajuntament de Caldes de Montbui, expedient 3313/2016 – TH205-2016-000429.

11. Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al primer trimestre de l’any 2017 que consten en l’expedient i que s’han tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació vigent per al pagament de les obligacions de les Entitats Locals, en termes de morositat comptable, expedient 1606/2017.
12. Donar compte al Ple i als membres de la Comissió Informativa dels indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al primer trimestre de l’any 2017, expedient 1608/2017.

13. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 5 de maig de 2017, pel qual es va resoldre aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 1er. trimestre de 2017 de les entitats que formen la Corporació Local, expedient 1660/2017.

14. Donar compte de la resolució de la sentència en relació amb el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 136/2014-A, per part de l'Ajuntament de Caldes de Montbui contra la resolució del Director de l'Agència Catalana de l'aigua, expedient contenciós administratiu número 147/2014.

15. Donar compte al Ple de l’AUTO dictat en data 8 de març de 2017 pel Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en relació amb el recurs de cassació número 2157/2016, corresponent al recurs contenciós administratiu número 209/2012, expedient 519/2016.

c) Control acció de govern

16. Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia.

17. Mocions d'urgència

17.1 Moció que presenten els grups municipals del PSC i el PPC sobre Caldes de Montbui vila promotora de l'ús de vehicles elèctrics, expedient 2307/2017.

17.2 Moció que presenta el grup municipal d'ERC relativa al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya.

18. Precs, preguntes i interpel·lacions

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 24.05.2017 | 11:37