Anunci sobre l'aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu "Reurbanització de la Plaça Font del Lleó". Expedient 90/2017.

Dilluns, 26 de juny de 2017 a les 10:23

ANUNCI de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre l'aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu “Reurbanització de la Plaça Font del Lleó” de Caldes de Montbui. Expedient 90/2017.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de juny de 2017, va aprovar els acords següents:

«Primer. Desestimar les al·legacions presentades per la senyora María del Carmen Campos Caballero contra l'aprovació del projecte «Reurbanització de la Plaça Font del Lleó» de Caldes de Montbui.

Segon. Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu “Reurbanització de la Plaça Font del Lleó” de Caldes de Montbui, redactat pels arquitectes senyors Albert Esteve Montforte, Roberto Aparicio Trigueros, Roger Jornet Ginestà i senyora Sílvia Ollé Cortés, que formen part de la UTE Albert Esteva Montforte-AR47, SCP, amb un pressupost per contracte de 1.187.254,63 euros, IVA 21% inclòs.

Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web municipal i inserir aquest anunci al tauler d’anuncis de la Corporació.

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.»

Caldes de Montbui, 23 de juny de 2017

L'alcalde, Jordi Solé i Ferrando

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 26.06.2017 | 10:23