Anunci de licitació sobre la contractació de les obres del projecte "Millora paisatgística del parc de Can Rossell. Caldes de Montbui". Expedient 3065/2017.

Divendres, 23 de juny de 2017 a les 14:07

ANUNCI DE LICITACIÓ
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre la contractació de les obres del projecte "Millora paisatgística del parc de Can Rossell. Caldes de Montbui". El Plec de clàusules administratives particulars va ser aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 16 de juny de 2017. Expedient 3065/2017.

1. Entitat adjudicatària
Organisme: Ajuntament de Caldes de Montbui
Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Desenvolupament Territorial
Número d’expedient: 3065/2017

2. Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Obres del projecte "Millora paisatgística del parc de Can Rossell. Caldes de Montbui"
Divisió per lots i número: No
Termini d’execució: 5 mesos, a comptar des de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig, si en aquesta acta no es fa constar cap altra consideració que provoqui la modificació d'aquesta previsió.
Codi NUTS: ES511 Barcelona
CPV: 45112711-2

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Forma: Diversos criteris d'adjudicació

4. Pressupost total màxim de licitació
Import: 74.370,98 euros, IVA exclòs.
IVA 21%: 15.617,91 euros.
Admissió de variants: No

5. Garanties
Provisional: No s'exigeix.
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

6. Obtenció de documentació i informació
Informació presencial i consultes documentació: Àrea de Desenvolupament Territorial, plaça de la Font del Lleó, 11, 08140 Caldes de Montbui, de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores.
Telèfon: 93 862 70 23
Telefax: 93 865 56 57
Correu electrònic: contractacio@caldesdemontbui.cat

Obtenció de documentació: Perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui www.caldesdemontbui.cat

7. Presentació de les ofertes
Termini de presentació: Vint-i-sis dies, a comptar a partir del dia següent al de la última publicació de l'anunci de licitació al BOPB o al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Lloc de presentació: Ajuntament de Caldes de Montbui, Oficina d’atenció al ciutadà, planta baixa, plaça de la Font del Lleó, 11. Hora límit de l'últim dia del termini de presentació d'ofertes: 14 hores.

8. Requisits específics del contractista
Els requisits especificats al plec de clàusules administratives particulars corresponents.

9. Obertura de les ofertes
Ajuntament de Caldes de Montbui
Domicili: Plaça de la Font del Lleó, 11
Localitat i codi postal: Caldes de Montbui 08140
El dia de l'obertura de les ofertes es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

10. Criteris de valoració de les ofertes
Els previstos a la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte:
Criteris avaluables de forma automàtica
Preu ofert, fins a 60 punts
Termini d'execució de les obres, fins a 30 punts
Termini de garantia de les obres, fins a 10 punts

11. Altres informacions
Veure plec de clàusules administratives particulars i el projecte corresponent.

12. Despeses de publicitat
L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, que haurà d'abonar l'adjudicatari, serà de 1.200,00 euros.

13. Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos a comptar des de la data d'obertura de les proposicions sense que s'hagi produït l'adjudicació.

14. Les ofertes hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

15. Data d'enviament de l'anunci al DOUE: No procedeix.

Caldes de Montbui, 23 de juny de 2017

L’alcalde, Jordi Solé i Ferrando

 

Aquest anunci de licitació es publicarà el dia 27 de juny de 2017 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al perfil del contractant de l'Ajuntament i al tauler d'anuncis municipal. Tota la documentació la trobareu al perfil del contractant.

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 23.06.2017 | 14:07