Anunci sobre l'aprovació definitiva del projecte «Millora paisatgística del parc de Can Rossell. Caldes de Montbui». Expedient 3057/2015 TO104-2015-000003.

Dimecres, 7 de juny de 2017 a les 14:10

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de maig de 2017, va aprovar els acords següents:

«Primer. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pels senyors Javier García García i Antonio Vico Acuña, pels motius que es recullen en l'informe del tècnic redactor del projecte, senyor Eliseu Guillamon Villalba.

Segon. Aprovar definitivament el projecte «Millora paisatgística del parc de Can Rossell. Caldes de Montbui», redactat per l’enginyer tècnic agrícola senyor Eliseu Guillamon Villalba, amb un pressupost per contracte 74.370,98 euros, més 15.617,91 euros corresponents al 21% d'IVA, resultant un import total de 89.988,88 euros, IVA inclòs.

Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i inserir aquest anunci al tauler d’anuncis de la Corporació.

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.»

Caldes de Montbui, 6 de juny de 2017

L'alcalde actal., Isidre Pineda Moncusí

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 07.06.2017 | 14:10