Anunci sobre la presa en consideració del Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui (Memòria i projecte d'establiment) i el Reglament del Servei Municipal d'Aparcament. Expedient 2739/2016 TC701-2016-000032.

Dimarts, 6 de juny de 2017 a les 12:18

ANUNCI
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre la presa en consideració del Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui (Memòria i projecte d'establiment), per la creació del Servei Municipal d'Aparcaments, i el Reglament del Servei Municipal d'Aparcament de Caldes de Montbui. Expedient 2739/2016 TC701-2016-000032.

El Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de data 25 de maig de 2017, va aprovar els acords següents:

«Primer. Prendre en consideració el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui (Memòria i projecte d'establiment), per la creació del Servei Municipal d'Aparcaments, i el Reglament del Servei Municipal d'Aparcament de Caldes de Montbui, elaborats per l'empresa DOYMO.

Segon. Sotmetre el Pla d'aparcaments de Caldes de Montbui (Memòria i projecte d'establiment) i el Reglament del servei municipal d'aparcament de Caldes de Montbui, a un tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies hàbils, durant el qual es podran presentar al·legacions i reclamacions. L'esmentat tràmit s'ha d'anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari Ara, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal.

Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

Durant el termini indicat, l'expedient es podrà consultar a l'Àrea de Desenvolupament Territorial de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través del web municipal www.caldesdemontbui.cat, per tal que es puguin formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o reclamacions que s'estimin pertinents.

Caldes de Montbui, 2 de juny de 2017

L'alcalde, Jordi Solé i Ferrando

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 06.06.2017 | 12:23