Subvencions per al pagament del lloguer. Convocatòria 2020

Divendres, 29 de maig de 2020 a les 09:48

S’obre la convocatòria per a sol·licitar les subvencions per al pagament de lloguer per a l’any 2020. El termini per presentar les sol·licituds és fins el 3 de juliol. Més informació 93 865 55 99, recordeu que l’atenció presencial és amb cita prèvia.

Subvencions per al pagament de lloguer per a l’any 2020

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

La subvenció de l’agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir telemàticament.

Requisits:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya

 2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a la base 5 de la convocatòria. Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.

 3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

 4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:

  Demarcació de Barcelona: 750 euros.

  Demarcacions de Girona: 500 euros.

  Demarcacions de Tarragona: 500 euros.

  Demarcació de Lleida: 450 euros.

  Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros

  Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros per tot el territori

 5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

 6. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de present la sol·licitud.

 7. Pagar el lloguer com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

 8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

 9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Terminis: El període de presentació de sol·licituds s'inicia el 28 de maig de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020. Podeu descarregar els formularis i tota la documentació relacionada en aquest enllaç

Podeu fer el tràmit per internet (consulteu les condicions tècniques necessàries per a fer tràmits en línia a tràmits gencat) o si opteu per fer el tràmit presencial a l’Oficina Local d’Habitatge, recordeu que cal demanar cita prèvia trucant al número de telèfon 93 865 55 99.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

#habitatge

#lloguer

Darrera actualització: 29.05.2020 | 10:10