La campanya de poda de l’arbrat viari començarà a finals de gener

Dimarts, 21 de gener de 2020 a les 00:00

D'acord amb les recomanacions del Pla de Poda de l'Arbrat i si la meteorologia ho permet, la poda comencarà la setmana vinent, moment en que els arbres es troben en parada vegetativa

És previst que els treballs de poda d’aquest any comencin a partir del 27 de gener, en la línia de la decisió presa des dels serveis tècnics municipals i seguint les recomanacions del Pla de Poda de l’Arbrat viari presentat per la Diputació de Barcelona el novembre de 2019 i que defineix que la millor època per podar els arbres és en parada vegetativa, és a dir, un cop ha caigut tota la fulla i abans de la brotada de primavera.

Es mantenen els criteris d’aquest pla, que ha servit també per validar el tipus de podes realitzades en la campanya anterior, i que es mantenen per les esporgues dels pròxims anys. Amb els treballs realitzats l’any passat, sobretot amb el tipus de poda realitzada a les mèlies, s’han reduït substancialment les necessitats de poda amb l’objectiu d’assolir, amb els anys, un arbrat més sa , segur i amb menys necessitats de poda.

Cal tenir present que l’arbrat urbà té un paper estructural que va més lluny del seu paper ornamental. A part dels beneficis ambientals, paisatgístics, socials i econòmics l’arbre urbà aporta valor i fa habitable el medi urbà, és a dir, transforma un territori en un “hàbitat” per la espècie humana.

En l’arboricultura, la finalitat de la poda és disposar d’un arbre sa i segur. Per tant, els criteris i les tècniques de poda es valoren d’acord amb aquesta finalitat.

Es poden 1783 arbres

Atenent que aquest tipus de feines estan subjectes a moltes interferències i disfuncions externes (climatologia, trànsit, obres, accidents, etc.), és impossible donar una temporalitat exacta. Tenint en compte que al nucli urbà i a les urbanitzacions s’han de podar 1783 arbres, en una quarentena de carrers i vies, que la durada d’aquests treballs s’estima en 36 dies, i que cal afegir-hi la poda de l’arbrat dels centres escolars, podem comptar entre uns 40-45 dies.

TIPUS DE PODA

Podem parlar de podes ordinàries i de podes extraordinàries. Les podes ordinàries són les que es realitzen en condicions normals i són per totes les espècies. Als arbres amb estructura juvenil s’ha d’ aplicar la poda de formació i als d’estructura adulta o madura la poda de manteniment.

En canvi, les podes extraordinàries només es poden aplicar en situacions especials i en algunes espècies. Dins d’aquesta categoria tenim la reformació i les podes periòdiques.

Formació

La poda de formació té com finalitat aconseguir l’estructura idònia per l’arbre atenent a la seva espècie i ubicació. És la poda més econòmica de totes i alhora la que més pot facilitar la gestió futura. Molts cops no es realitza perquè no es veu una necessitat immediata, però sense dubte és la més eficient a mig i llarg termini.

S’ha de començar quan s’acaba el període d’implantació (per tenir una referència un plàtan de 18-20 cm de perímetre de tronc en el nostre clima triga uns dos anys) i s’ha de finalitzar quan l’arbre perd el seu caràcter juvenil i passa a l’etapa adulta.

Durant la poda de formació és convenient eliminar els suplents que agafen vigor i respectar les branques, només eliminant les més baixes progressivament per deixar el gàlib de pas.

Manteniment

Sota aquest concepte s’inclouen totes les operacions de control i seguiment de l’arbrat. És molt important la seva funció preventiva, detectar qualsevol alteració abans que es produeixi el conflicte. En moltes ocasions el manteniment de l’arbrat pot consistir en realitzar una inspecció que ens confirmi que no hi ha necessitat d’intervenció. Si es realitzen inspeccions anuals es molt probable que puguem actuar de forma selectiva i amb baixes despeses.

La poda de manteniment s’ha d’aplicar a exemplars adults o madurs amb la finalitat de corregir errors que es produeixen en l’estructura de l’arbre i evitar conflictes amb l’entorn. Un cop finalitzada la poda de formació, la poda de manteniment pot durar la resta de la vida de l’arbre. En aquest sentit, s’han d’eliminar eixos (branques, reiterats o suplents) secs o trencats, o que tinguin indicis de risc, per exemple, braços de palanca llargs amb defectes. Eliminar alguns suplents que desequilibren la capçada i són substituïbles. Eliminar algunes branques baixes que suposen un conflicte amb obstacles o de pas.

Reformació

En el cas d’arbres que han estat podats de forma reiterada o en els que s’ha canviat de criteri de poda i presenten una estructura alterada, amb més o menys risc de fractura, es pot plantejar la reformació, qaue consisteix en una actuació extraordinària que només s’aplica en determinats casos i que té com a finalitat deixar el arbre amb una capçada més continguda, baixa i segura que es mantingui en el temps sense necessitat de més intervencions. Per aconseguir aquests objectius cal realitzar els talls eliminat els suplents més joves resultants de les podes anteriors. Es tracta de deixar només l’estructura madura de l’arbre i obligar-lo a rebrotar per crear una nova capçada reformada.

Un cop realitzada la reducció de capçada apareixeran abundants rebrots d’emergència que tenen la finalitat de reposar la capçada. Posteriorment el mateix arbre anirà seleccionant els rebrots que tenen futur i deixarà assecar els que no. Al cap d’uns anys, l’arbre organitzarà una nova capçada més reduïda que es mantindrà en el futur. Un cop s’arriba a aquesta fase, ja només s’hauran de fer podes de manteniment.

Periòdiques

Quan la raó de poda és l’eliminació dels fruits carnosos que generen conflictes en els viaris les intervencions de poda han de ser repetides anualment.

Els retalls

Finalment, hi ha els retalls, que no són podes i si es repeteixen durant molts anys la capçada es fa espessa per fora i seca per dintre i això porta a un debilitament de la planta i a més propensió a plagues i malures.

Per evitar-ho hi ha dues opcions. Substituir els retalls per unes aclarides periòdiques (amb estisores de mà) que eliminin la majoria de fruits o alternar els retalls amb podes d’aclarida.

La poda d’aclarida consisteix en l’eliminació selectiva dels reiterats per tal d’aconseguir reduir la densitat i/o el pes de la capçada, per augmentar la penetració de la llum i l’aire a l’interior de la capçada i potenciar el desenvolupament de les brotades internes.

 

 

 

 

Darrera actualització: 22.01.2020 | 14:08